30 januari 2016

Nieuws uit de fractie januari ’16

De gemeenteraad heeft in de laatste besluitvormende raad van januari gesproken over ‘Ruimte in de linten’ voor meer ruimte voor ‘zorgtuinderijen’, daarna over de vraag of GroenLinks, PvdA en PvdD wel een eigen zienswijze hadden mogen indienen bij de provincie Zuid Holland over windenergie en vervolgens over het zorgen uitspreken richting Staatsbosbeheer over hun plannen voor de Balij.

Meer ruimte in de linten
Onder de wat cryptische titel ‘meer ruimte in de linten’ werd een motie ingediend de mogelijkheden te onderzoeken om in de linten in het glastuinbouwgebied ook andere bestemmingen mogelijk te maken. Het gaat dan om zorgtuinderijen, dagbestedingen op tuinderijen en educatieve activiteiten. Het CDA nam het initiatief voor deze motie, deze werd breed ondersteund en is ook door de PvdA mee ingediend. De tekst van de motie (PDF) is hier te lezen:

Ophef over zienswijze GroenLinks, PvdA en PvdD
Nadat op 7 januari het amendement van GroenLinks, PvdA en PvdD alleen gesteund werd door deze drie partijen en dus geen meerderheid haalde, werd de zienswijze van de gemeente richting de provincie over de komst van windturbines in de Balij niet meer aangepast. Op het belangrijkste punt, geen windturbines in de Balij, zijn alle partijen het eens. PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen daarbij ook dat de gemeente en provincie een bredere afweging maken van potentiële locaties waar windmolens kunnen worden geplaatst. Na de raadsvergadering van 7 januari hebben we besloten om een eigen zienswijze in te sturen, omdat we het voor onze gemeente van belang vonden ons geluid te laten horen. Dit indienen wekte verbazing en ergernis bij veel andere fracties in de gemeenteraad. De meerderheid had immers anders beslist en daar had het bij moeten blijven. Hoewel het niet verboden is om een eigen zienswijze in te dienen, vonden de fracties die het debat hadden aangevraagd het niet kunnen dat GroenLinks, PvdA en PvdD op deze manier hun minderheidsstandpunt bij de provincie kenbaar hadden gemaakt. Het debat opende met felle kritiek. Wineke ’t Hart (GroenLinks) nam als eerste het woord om hierop te reageren. Zij gaf aan dat het eigenlijk de bedoeling was geweest te wachten met de discussie over duurzame energie tot februari als de raad het gaat hebben over hoe we van Pijnacker-Nootdorp een energie neutrale gemeente gaan maken. Maar de plannen van de provincie vroegen om een reactie, dus is die discussie daardoor eerder in onze raad beland. Bovendien wilden we voorkomen dat de Provincie onze gemeente buiten spel zou zetten en was onze inzet vooral het laten onderzoeken van kleinere windmolens. In die zin zat dat in de lijn van eerder genomen besluiten door de raad. Omdat het geluid van de minderheid in de zienswijze geen neerslag had, vonden de drie partijen het belangrijk om een eigen zienswijze in te dienen. Wineke ’t Hart gaf ook aan dat het versturen van het persbericht, zonder daarbij de collega’s van de andere raadsfracties dit te laten weten wellicht beter had gekund door dat wel te doen. Marieke van Bijnen gaf daarna namens de PvdA aan dat wij het betreuren dat wij bij onze politieke collega’s in de gemeenteraad onrust hebben veroorzaakt met het indienen van onze zienswijze. Wij zijn erg tevreden met de unieke wijze, waarop wij op dit moment, zelfs met een veelheid aan fracties, veelheid aan politieke verschillen en overeenkomsten kunnen samenwerken, ondersteund door het hoofdlijnenakkoord, al bijna twee jaar invulling geven aan ‘Samen doen’. Wij willen juist graag verder gaan met deze unieke manier van samenwerken, met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. We hadden niet gedacht dat we met het indienen van onze zienswijze over de schreef waren gegaan. Onze oprechte intentie was om de belangen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te dienen. De meningen over het wel of niet mogen indienen zijn in het debat niet dichterbij elkaar gekomen. Carla van Viegen (PvdD) gaf aan in haar reactie graag nog, samen met de andere raadsleden, te willen onderzoeken hoe aan het begrip democratie in relatie tot het recht op vrije meningsuiting inkleuring gegeven wordt. De burgemeester gaf bij de afsluiting van dit agendapunt aan dat er nog in het Presidium verder gesproken zal worden, ook over regels die de raad met elkaar afspreekt voor als fracties een minderheidsstandpunt hebben. Kortom, wordt vervolgd.

Motie zorgen uitspreken naar Staatsbosbeheer
Als laatste punt werd door Gemeentebelangen een motie ingediend over dezelfde plannen voor windturbines in het Balijbos, mede-indieners waren LPN, CDA, D66, CU-SGP, VVD en Liberaal Lokaal. De motie roept om schriftelijk de zorgen over de plannen voor windturbines in het Balijbos aan Staatsbosbeheer over te brengen. Hoewel er in het betoog van Ina Mantjes van Gemeentebelangen een aantal zaken voorbij kwamen waar we het niet mee eens zijn en wij niet om dezelfde redenen bezorgd zijn, is de PvdA het wel eens met de strekking van de motie dat het goed zou zijn een signaal richting Staatsbosbeheer te laten horen dat wij op deze locatie geen windturbine wensen. Alleen GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd, de overige fracties waren voor. Klik hier voor de tekst van de motie.

In februari
In februari zal de gemeenteraad vergaderen over het bestemmingsplan Ackerswoude 2016, de nota Lokale Heffingen, het verduurzamen van de Viergang met zonnepanelen en de raad komt eindelijk te spreken over de langverwachte thematische structuurvisie Duurzame energie en energieneutraliteit. Alle vergaderstukken van februari zijn te vinden op de website van de gemeente (link).