Door Amarins Komduur-Daems op 28 februari 2016

Nieuws uit de fractie februari ’16

Structuurvisie energie
De thematische structuurvisie Duurzame energie en energieneutraliteit was het grootste onderwerp in februari. Dat we toemoeten naar een andere manier van energievoorziening, daar is iedereen in de gemeenteraad wel van overtuigd. Hoe, daarover lopen de meningen nog fors uiteen, vooral op het gebied van windenergie. De gemeenteraad kreeg begin februari een presentatie over de al eerder genoemde Thematische Structuurvisie Duurzame Energie, via deze link is de presentatie te bekijken.

In de oordeelsvormende vergadering voerde Hans Voerknecht namens de PvdA-fractie het woord. Hij gaf aan dat de PvdA erg blji is dat er nu, na jaren er over praten, eindelijk een structuurvisie ligt. Om tot de visie te komen die we vanavond bespreken is geduld nodig geweest. Er is een forse aanloop nodig geweest. Op het concept waren wij, samen met anderen hier in de gemeenteraad kritisch: we misten tussendoelen, acties en ambities. In de versie die vanavond voorligt, staan al deze zaken wel. Er is goed naar de gemeenteraad geluisterd. Maar niet alleen naar de gemeenteraad: het mooie is dat met onze inwoners, deskundigen, ondernemers en specifiek de glastuinbouw als grootverbruiker van energie gesproken is hoe iedereen een steentje bij kan dragen aan het duurzaam maken van ons energiesysteem. Hans Voerknecht gaf aan dat duurzame energie vaak over grote abstracte getallen gaat, lastig te begrijpen met termen als megawatts, petajoules en percentages energie-neutraal. Maar ondertussen gaat het om een onderwerp wat iedereen aangaat, juist door die verduurzaming. Want met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Ook Pijnacker-Nootdorp gaat, samen met haar inwoners en ondernemers bijdragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte, door alle landen ondersteunde, Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie. Wij geloven ook, dat duurzaamheid ook een push kan geven voor onze lokale economie. Want: de energie wordt van ons. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. Als meer bedrijven volgen, kan Pijnacker de bakermat worden van een duurzame, energieneutrale glastuinbouw. Daarom vinden wij de visie en het uitvoeringsprogramma een steengoed verhaal. De seinen staan op actie, en met hele heldere maatregelen en doelen wordt een begaanbare weg geschetst. Met de door de wethouder toegezegde wat frequentere terugkoppeling hebben wij er vertrouwen in dat de ambitieuze doelen haalbaar zijn.
De PvdA-fractie vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente, dus ook windenergie. Wij willen deze niet op voorhand afwijzen, maar eerst onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn en door goed na te denken over locaties waar het wel zou kunnen, bijvoorbeeld op industrieterreinen of nabij snelwegen. Windenergie is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. Een aantal fracties in de gemeenteraad staat zeer afwijzend tegenover windenergie, maar zij gaan hier voorbij aan het feit dat het zonder windenergie lastig gaat worden onze doelen te halen. Aardwarmte kan bijvoorbeeld maar maximaal 7% van de energiebehoefte in onze gemeente gaan leveren. Edward de Lanoy van het CDA begon bijvoorbeeld de bijdrage heel mooi over rentmeesterschap en het belang van duurzaamheid. Vervolgens gaf Edward de Lanoy een bijzondere draai aan zijn betoog: Windmolens die nu gebouwd worden, gaan qua levensduur niet langer mee dan twintig a vijfentwintig jaar. Dat zou betekenen dat deze alweer voor 2050, het jaar waarin we energieneutraal willen zijn, zijn afgebroken en dat de investering dus voor niets is geweest. Daarom moeten we nu nog niks gaan doen met windenergie vindt het CDA. Rob van der Welle, raadslid van de ChristenUnie/ SGP gaf hierop een zeer mooie reactie. Hij liet weten dat rentmeesterschap wat hem betreft juist inhoudt dat je je richt op wat je vandaag al kunt doen om te verduurzamen en windenergie hoort daar bij.
Een week later in de besluitvormende vergadering is de Structuurvisie Duurzame Energie unaniem aangenomen. Er waren veel moties ingediend, onder andere een motie van GroenLinks en PvdA over een revolverend fonds waaruit inwoners subsidie kunnen krijgen om initiatieven op het gebied van duurzame energie van de grond te krijgen. Alle ingediende moties zijn vervolgens ingetrokken nadat de wethouder aangaf alle ideeën uit de moties te onderzoeken op haalbaarheid en hierover bij de gemeenteraad terug te komen.

Valentijnsrozenactie groot succes
De leden van het bestuur en de fractie zijn op zondag 14 februari bij alle leden langs geweest om twee rozen te brengen: één voor het afdelingslid en één om zelf weer uit te delen. Dat deze actie werd gewaardeerd bleek al uit de leuke gesprekjes aan de deur. En zeker ook uit de vele reacties die we kregen op social media zoals Twitter en Facebook.

Presentatie verbetering waterkwaliteit door hoogheemraadschap
De gemeenteraad kreeg een presentatie door Ingrid ter Woorst, hoogheemraad (soort van wethouder maar dan bij het waterschap) van het Hoogheemraadschap van Delfland (het waterschap). Het waterschap wil schoner en zichtbaar aantrekkelijker water in onze gemeente, daarvoor is het nodig dat de chemische waterkwaliteit verbetert. Helaas zit er bijvoorbeeld nog teveel meststof en bestrijdingsmiddelen in ons oppervlaktewater, maar ook PAK’s (teerachtige stoffen) en zware metalen als koper en zink. Het hoogheemraadschap kiest ervoor om dit met brongerichte maatregelen aan te pakken. Voor bijvoorbeeld de glastuinbouw is er nu samenwerking om te zorgen dat deze bedrijven aangesloten worden op de riolering, want, eigenlijk best verbazingwekkend in 2016, nog lang niet alle bedrijven zijn aangesloten op het riool. Ook is het nog steeds zo dat illegale lozingen een probleem zijn. Samen met gemeenten en LTO glaskracht wordt aan de aanpak gewerkt. De hele presentatie is hier te bekijken.

Metropoolregio aan de slag met P+R-beleid bij metrohaltes Randstadrail
De Metropoolregio wil nog dit jaar starten met een integrale herijking van het P+R beleid. De basis voor de herijking is de in voorbereiding zijnde Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zullen, net als de andere gemeenten met P+R faciliteiten bij de herijking worden betrokken. Dit berichtte het college van Pijnacker-Nootdorp afgelopen week op vragen van de PvdA-fractie. Bij deze herijking wordt gekeken naar de koppeling aan doelgroepen, de ligging, verwachte gedragseffecten, te verwachten behoefte ontwikkeling, bestaande parkeersituatie in de omgeving, relatie met parkeerbeleid in de steden, de mogelijkheid van tarifering, criteria voor effectiviteit en monitoring. Op basis van de uitkomsten van de herijking wordt een nieuw programma van uitbreiding en verbetering opgesteld. Daarbij is ook de financiering aan de orde. Het is aan de Metropoolregio om te besluiten over de inzet van middelen voor de eventuele aanleg en uitbreiding van P+R terreinen, aldus het college van Pijnacker-Nootdorp. De Metropoolregio heeft ambtelijk de verwachting uitgesproken dat een nieuw beleidskader eind 2016 gereed is. Bij deze vragen over de P+R-terreinen trekken we samen op met de PvdA-fracties van Lansingerland en Rotterdam.

Binnenkort op de agenda van de gemeenteraad
In de periode van maart tot en met mei staan bij de gemeenteraad onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: de uitvoeringsstrategie wonen, de visie van schoolbesturen op de onderwijshuisvesting en op de inhoudelijke samenwerking van onderwijs en voorschoolse voorzieningen, de Toekomstvisie van zwembad/ sauna de Viergang, de uitwerking van de sociale component nieuwbouw Uitvoeringsstratie Wonen en de Visie op Pijnacker-Zuid. De hele raadsplanner is hier in te zien. Wie met de fractie over deze onderwerpen in gesprek wil of mee wil denken over deze onderwerpen is van harte uitgenodigd om eens aan te schuiven bij één van onze fractievergaderingen, maar met ons bellen of mailen kan natuurlijk ook. Onze contactgegevens staan hier: https://pijnackernootdorp.pvda.nl/wieiswie/

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems