Door Amarins Komduur-Daems op 9 oktober 2016

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp september 2016

Het mooiste nieuws vanuit de fractie deze septembermaand is natuurlijk dat fractievoorzitter Marieke van Bijnen op 13 september bevallen is van een zoon, Jorrit. De fractie feliciteert Marieke en Martijn van harte met hun zoon! Inmiddels heeft Marieke haar politieke werk al weer opgepakt en is de fractie op volle kracht aan de slag. De gemeenteraad begon na het zomerreces met onder andere de versnelling van de uitbreiding sociale woningvoorraad, visie op het Centrum Pijnacker, stinkfabrieken toestaan op Boezem Oost en de visie op Duurzame Mobiliteit.

Versnelling uitbreiding sociale woningvoorraad; maatregelen korte termijn
Pijnacker-Nootdorp kent al lange tijd een tekort aan sociale huurwoningen. De PvdA-fractie heeft de afgelopen jaren de zorgen voor het ontbreken van een passend woonaanbod al vaak bij de raad ingebracht. Met de groeiende komst van vergunninghouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen) is in onze gemeente deze uitdaging actueler dan ooit tevoren, de vraag naar huurwoningen wordt groter terwijl de voorraad woningen achterblijft. De wachttijd voor een sociale huurwoning is behoorlijk lang in onze gemeente, gemiddeld meer dan zeven jaar. De gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt verantwoordelijkheid om woonruimte te creëren voor de woningzoekenden. Dat is hard nodig want naast de huidige woningzoekenden verblijven er nog veel asielzoekers in AZC’s waarvan velen al een verblijfsvergunning hebben. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) hebben het recht om zich lokaal te vestigen. Ze worden door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) toegewezen aan een gemeente die aan hen woonruimte beschikbaar moet stellen. De gemeente is wettelijk verplicht statushouders te huisvesten. Hoe hoger de instroom van vluchtelingen is, hoe hoger de taakstelling per gemeente wordt en hoe groter de druk op de huurwoningmarkt. Aangezien er in 2015 en 2016 veel vluchtelingen naar ons land zijn gekomen is de taakstelling fors toegenomen. Daardoor hebben wij de wettelijke plicht om in 2016 131 vergunninghouders te huisvesten. De verwachting is dat dit aantal in 2017 vergelijkbaar is. Dat is een aanzienlijke opgave die niet zomaar te realiseren is. Tel daar bij op de al eerder genoemde jarenlange tekorten aan sociale huurwoningen en dan is het wel duidelijk dat de gemeente in actie moet komen. Als de gemeente geen extra inzet levert om de taakstelling te realiseren worden we voor de niet gerealiseerde taakstelling vanaf 1 januari 2017 geconfronteerd met een boete van € 1850 per statushouder per maand. Om versnelling aan te brengen in het toevoegen van woningen aan de voorraad sociale huurwoningen is een aantal oplossingen voorgesteld in het uitvoeringsplan. Voor enkele van deze oplossingen zijn investeringen nodig en er komen structurele kosten uit voort, het college van B&W heeft de gemeenteraad dan ook gevraagd om een uitvoerings-c.q. werkbudget van vooralsnog € 2 mln. beschikbaar te stellen door middel van een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. Oplossingen waar nu aan gedacht wordt zijn: kamergewijze verhuur, tijdelijke units, het kopen van woningen, verbouw van ’t Hofland (helft gerealiseerde appartementen zijn dan voor vergunninghouders, helft voor reguliere woningzoekenden) en verbouw van het jeugdhonk bij het Baken. Het is al heel lang de hoogste tijd om het tekort aan te pakken. Iets meer dan een jaar geleden nam de gemeenteraad de motie 100 x sociaal aan, om werk te maken van de versnelling. Dit was een breuk met het verleden: hiervoor was de meerderheid van de gemeenteraad niet overtuigd van de noodzaak het probleem aan te pakken.
De PvdA riep al in 2012 met het eerste WoningActiePlan op tot onorthodoxe oplossingen en het denken buiten de gebaande paden. In 2013 deden we dat nogmaals, met een herzien WoningActieplan, met nog meer voorstellen voor het aanpakken van het tekort. In de tussentijd bleven de verhalen ons bereiken dat inwoners met een laag inkomen de woningmarkt van Pijnacker-Nootdorp niet zomaar op konden komen.Terwijl we nota bene in de Toekomstvisie met elkaar hebben afgesproken dat al onze inwoners een lokale wooncarrière moeten kunnen doorlopen. Al onze inwoners. Dat zijn dus ook degenen die te horen gekregen hebben dat ze als statushouder een plek om te wonen krijgen in onze gemeente.  Het tekort dat al groot was, is, als we niks doen, nog groter aan het worden. En daarom is nog meer dan al eerder gold is het nu helemaal alle hens aan dek.
De PvdA-fractie is akkoord met alle vijf voorgestelde mogelijkheden in het plan van College voor de korte termijn. Zoals gezegd: wat ons betreft moeten alle middelen moeten uit de kast. Tegelijkertijd moet dit weloverwogen gebeuren en vindt de PvdA-fractie het van belang dat de huisvesting zoveel mogelijk verspreid en in balans met de vraag van de overige woningzoekenden blijft. Die balans zien wij terug in de voorstellen. In de oordeelsvorming vroegen wij ook om op een goede manier de omwonenden te betrekken en te informeren. De gemeenteraad was door het College van meet af aan goed geinformeerd over de mogelijke ontwikkelingen, maar doordat er bijvoorbeeld nog onderhandelingen moesten plaatsvinden met het Hofland moesten deze besprekingen vertrouwelijk gebeuren. De wethouder gaf aan dat de wijk goed betrokken zou worden. Echter, een week later bleek dat de plannen omwonenden toch hadden verrast [link naar nieuwsbericht: https://pijnacker-nootdorp.tv/boze-bewoners-gemeenteraad/]. Tot grote teleurstelling van de meeste fracties bleek het ook nog eens niet mogelijk om de omwonenden in te laten spreken bij de besluitvormende vergadering. De PvdA-fractie heeft zeer grote waardering voor het hele harde werk dat het College en de ambtenaren de afgelopen maanden hebben verzet en wij gunnen de omwonenden net zo’n zorgvuldig proces als de raadsleden hebben gehad. Daarom is de PvdA-fractie ook mede-indiener van het amendement van CDA, D66, VVD, GroenLinks en PvdA waarin gesteld wordt dat de communicatie wel transparant is geweest maar niet voldoende tijdig. Omdat een aantal elementen in het plan ook nog verdere uitwerking nodig hebben biedt dit de kans om ook hiervoor de tijd te nemen om met omwonenden in gesprek te gaan en de gemeenteraad in januari 2017 een uitwerkingsplan voor het jaar 2017 te sturen. [PDF van het amendement: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1592755/type=pdf/AANGENOMEN_Versnelling_uitbreiding_sociale_woningbouwvoorraad_CDA-D66-VVD-GL-PvdA.pdf]. Alleen Trots en Gemeentebelangen hebben tegen dit amendement gestemd.

Aanpak Pijnacker-Centrum / ontwerpbestemmingsplan “Centrum Pijnacker 2017”
Om leegstand van (winkel)panden in het centrum tegen te gaan en een levendige middenstand en horeca te behouden en terug te krijgen is het nodig om Pijnacker-Centrum weer een samenhangend, robuust en levendig centrum te maken. De visieverkenning en uitgangspunten die de gemeenteraad in september besprak is de eerste stap naar een ander beleid. Door het centrum compacter te maken en voorzieningen te clusteren is het de bedoeling dat de levendigheid toeneemt. Zie voor meer informatie: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1573282/type=pdf/Bijlage_1_Nota_van_uitgangspunten_obp_Centrum_Pijnacker.pdf
Voor de PvdA is het  in dit plan cruciaal dat er ook een duidelijke visie is over het centrum van Pijnacker .Iets wat in het plan van aanpak van de ondernemers ook gesignaleerd werd is dat in Pijnacker allerhande gebouwen en functies die je normaal gesproken in het centrum zou verwachten, daar niet zijn. De bibliotheek ligt er buiten. Het gemeentekantoor is ook niet om de hoek. En een voorziening als het consultatiebureau / centrum voor jeugd en gezin ligt dichter bij het centrum van Berkel dan dat van Pijnacker. Door dit soort voorzieningen dichter bij het centrum te plaatsen komt de loop er in.  Een echte visie missen we nu nog, maar de komende maanden gaat de raad nog volop bezig met dit bestemmingsplan. De PvdA zou het interessant vinden te verkennen of we bijvoorbeeld het gemeentelijk informatiecentrum, publiekszaken van de gemeente, de plek voor de kernteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau op een mooie multifunctionele manier naar het Raadhuisplein kunnen verplaatsen. Het CDA heeft bij de bespreking van de plannen een eigen plan gelanceerd voor De Diamant op het Raadhuisplein. De gemeenteraad was enthousiast en heeft unaniem de motie aangenomen om de uitvoerbaarheid van deze plannen nader te onderzoeken (https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1592749/type=pdf/AANGENOMEN_Diamant_Raadhuisplein_CDA-VVD-D66-GB-PvdA-LL.pdf) .
Ook onderdeel van deze plannen was het toevoegen van één extra bouwlaag aan het voormalige Rabobankgebouw toe te voegen en zowel detailhandel, horeca als wonen toe te staan in dit pand. Via een amendement van GroenLinks, Gemeentebelangen, EA, LiLo, PvdA, PvdD en Trots is het combineren van de verschillende bestemming mogelijk gebleven, maar de mogelijkheid om een bouwlaag toe te voegen is uit de oorspronkelijke plannen gehaald. Dit om zo te borgen dat omwonenden niet geschaad worden in hun woon- en leefklimaat. Door het besluit te wijzigen moet een uitgewerkt plan om alsnog een verdieping toe te voegen alsnog langs de gemeenteraad en kan de raad op basis van de uitgewerkte plannen altijd nog zeggen dat de bouwlaag zoals in die plannen wel mogelijk is. Maar omdat nu nog geen uitgewerkte plannen bekend zijn, nemen de indieners van het amendement liever het zekere voor het onzekere en geven nog geen toestemming voor deze plannen.

Duurzame mobiliteit
In november 2015 beoordeelde de gemeenteraad de ontwerpvisie duurzame mobiliteit nog als te mager. Deze maand lag de definitieve Visie op Duurzame mobiliteit 2040, Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit 2016-2018 en Uitvoeringsagenda Duurzame Mobiliteit 2040 voor in de gemeenteraad en was de raad behoorlijk tevreden over de plannen. In de oordeelvormende raadsvergadering van 15 september had de PvdA van de wethouder al een mooie toezegging gekregen: op voorstel van de PvdA gaat uitgezocht worden of Pijnacker-Nootdorp mee kan doen aan het project “Sociale aanpak 30 km/uur-wegen” (https://vvn.nl/nieuws/2016/sociale-aanpak-30-kmuur-wegen ) . In de besluitvorming heeft de PvdA aangegeven dat het een mooi plan is, maar dat het aspect duurzaamheid nog wel meer smoel moet krijgen, het plan gaat nu nog vooral over mobiliteit. Om het duurzaam te krijgen is een gedragsverandering nodig. Mensen moeten vaker de fiets of het OV pakken, elektrisch gaan rijden etcetera. Dit gaan ze niet vanzelf doen: dit vergt een serieuze benadering en daarmee ook een serieus budget. In de plannen is het aspect gedragsbeinvloeding wel benoemd, maar er is geen geld voor gereserveerd. Denken dat onze inwoners vanzelf duurzamere manieren van vervoer gaan kiezen als het aangeboden wordt is wat ons betreft te eenvoudig gedacht. Gedragsbeinvloeding kost geld wil je het goed doen. Daarom heeft de PvdA-fractie aangekondigd hiervoor bij de Begrotingsbehandeling in oktober bij mobiliteit een amendement in te zullen dienen. Er zijn vier moties ingediend, bij drie van deze moties was de PvdA mede-indiener: over de frequentie van de E-lijn van de Randstadrail, over de luchtkwaliteit en de metingen hiervan, over de parkeervoorzieningen bij de haltes van de Randstadrail en ook de motie over het parkeertekort bij de halte Nootdorp hebben wij ondersteund. Alle moties zijn aangenomen. De moties zijn in te zien via 1 AANGENOMEN frequentie E-lijn Randstadrail CDA-GB-D66-PvdA , 2 AANGENOMEN Onderzoek luchtkwaliteit en metingen D66-Trots PvdD-GB-GL-PvdA , 3 AANGENOMEN PR voorzieningen bij haltes Randstadrail D66-PvdA-GB-VVD-CDA ,4 AANGENOMEN parkeertekort PR Halte Nootdorp EA-VVD-CDA-GB .

Boezem-Oost
De uitgifte van de gronden op bedrijventerrein Boezem-Oost loopt moeizaam, volgens het College vormen de strikte regels van het bestemmingsplan in sommige gevallen nog een extra belemmering. Om in te spelen op de marktsituatie zal het bestemmingsplan worden herzien door een plan dat wel de belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten vastlegt, maar daarnaast flexibiliteit biedt aan gebruikers. Tot grote schrik van de PvdA-fractie zat er in deze herziening van het bestemmingsplan ook het voorstel een zwaardere milieucategorie toe te staan. Dan gaat het om milieucategeorie 4.2. Om even een beeld te krijgen van wat voorbedrijven dat zijn, in categorie 4.2: Verf- en lakfabrieken, gipsfabrieken, vlees- en visverwerkingsbedrijven. De PvdA ageert al ruim een jaar stevig tegen de komst van deze “stinkfabrieken” (https://pijnackernootdorp.pvda.nl/index.php?s=boezem ) dus het mag geen verrassing zijn dat bij de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan de PvdA tegen gestemd heeft. GroenLinks, PvdA, Eerlijk Alternatief en PvdD hebben nog wel een amendement (https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1592709/VERWORPEN_Milieucategorie_Boezem_Oost_EA-PvdD-GL-PvdA.pdf) ingediend om een lagere milieucategorie toe te staan, maar behalve van deze partijen was er geen meerderheid. Veelzeggend is wat de PvdA-fractie betreft ook dat op het gezamenlijke persbericht van Eerlijk Alternatief en de PvdA (http://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/40498/-je-zult-daar-een-huis-gekocht-hebben-?redir ) de gemeente zicht genoodzaakt ziet te reageren dat de omwonenden in Ackerswoude geen last zullen hebben omdat de milieuzonering zo bepaald is dat dat niet gebeurt. Jammer alleen dat het zo niet werkt!  Milieucirkels geven alleen aan dat een bepaalde grens niet overschreden wordt, maar geur of stof zal er zijn zodra zo’n fabriek in de buurt is. Dat een bepaalde waarde niet wordt overschreden, betekent nog niet dat het woongenot niet aangetast wordt.

Aankondiging: 7 november politiek café met vier Tweede Kamerleden in Delfgauw over informele zorg.

Het onderwerp goede en betaalbare zorg maakt veel los bij mensen, natuurlijk ook bij onze inwoners. Dit is dan ook de reden, dat de lokale fracties van CU/SGP, D66, PvdA en VVD een politiek café organiseren waarin vier prominente Tweede Kamerleden met elkaar en met de zaal in debat gaan over het onderwerp informele zorg. Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zal aan bod komen. Het gaat om de Kamerleden: Carla Dik-Faber (Christen-Unie) Vera Bergkamp (D66), Duco Hoogland (PvdA) en Sjoerd Potters (VVD). Informele zorg is de zorg die mensen krijgen van vrijwilligers én mantelzorgers. Op 10 november is het de “dag van de mantelzorg”. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden volwassenen, die door een beperking het risico lopen niet meer zelfstandig te kunnen blijven wonen of mee kunnen doen in de samenleving, ondersteund. Op maandagavond, 7 november vanaf 19.30 uur (inloop 19.15 uur) is iedereen van harte welkom in het Kerkelijk Centrum te Delfgauw, Zuideindseweg 7 te Delfgauw. De politieke avond zal rond 21.30 uur zijn afgelopen. De avond wordt geopend door burgemeester Francisca Ravestein. Of u nu gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp, werkzaam in de zorg, of zelf mantelzorger bent, dit is het moment om uw ervaringen in de zorg te te delen met de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers op zowel landelijk als lokaal niveau. Graag verwelkomen wij u op maandagavond 7 november aanstaande, vanaf 19.15 uur in het Kerkelijk Centrum te Delfgauw.  Toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. Het politiek café wordt georganiseerd door de fracties in de Gemeenteraad van Christen-Unie/SGP, D66, PvdA en VVD.

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems