Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 6 november 2016

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp oktober 2016

Waarom de PvdA-fractie tegen het doorgaan met het Ondernemersfonds is, onze inzet voor kinderen in armoede, aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over het Wijkgericht Werken en nog veel meer in deze maand-update van de fractie.

Veel kritiek op Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp is een fonds van, voor en door ondernemers. Dit fonds geeft ondernemers de kans om samen initiatieven op te zetten. Bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van bewegwijzering, veiligheid, evenementen en meer. Het fonds bestaat inmiddels vijf jaar. Het fonds wordt gevuld door een opslag op de onroerende zaakbelasting van bedrijfsgebouwen. In 2014 was aan de gemeenteraad gevraagd om het fonds, dat tot dan toe een proef was, met vijf jaar te verlengen. Toen is, onder andere omdat een degelijke evaluatie van het fonds ontbrak, besloten het fonds met slechts twee jaar te verlengen. Ook moest het Ondernemersfonds van de gemeenteraad in de tussentijd zorgen voor een onafhankelijke, representatieve en kwantitatieve evaluatie.  Het College stelt nu opnieuw de raad voor om het fonds met vijf jaar te verlengen tot 2021 en hiervoor de tarieven voor de OZB op niet-woningen te verhogen met 0,05% (€50,- per €100.000 OZB-waarde niet-woningen) en de gerealiseerde opbrengst in halfjaarlijkse termijnen aan het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp. De gemeenteraad had veel kritische vragen over de voorgenomen verlenging. Het onderzoek was niet helemaal onafhankelijk en ook was de respons op de enquête met 8,5% niet heel hoog. Er waren meerdere insprekers bij de vergaderingen over dit onderwerp. De insprekers voor benoemden de mooie initiatieven die dankzij het fonds ontplooid zijn. Voorheen was een belemmerende factor om gezamenlijk activiteiten van de grond te krijgen dat niet alle ondernemers in een winkelcentrum mee wilden betalen, maar wel meeprofiteerden. Daar waren andere insprekers het niet mee eens: zij gaven aan dat er nu veel ondernemers mee moeten betalen, maar geen enkel voordeel te ondervinden. De PvdA vindt  dat er veel duidelijker gemaakt moet worden hoe het geld dat binnenkomt besteedt wordt, al is het alleen maar omdat het om publiek geld gaat (het wordt immers via de belasting geheven en loopt via de gemeentelijke rekeningen), dan willen wij ook dat over de besteding transparant en duidelijk gecommuniceerd wordt. Verantwoordelijk wethouder van Egmond was het niet eens met deze visie, zij vindt dat hier geen sprake is van een belasting, of publiek geld, maar slechts een ‘vehikel’ om te zorgen dat alle ondernemers mee doen. Ook is het volgens haar de verantwoordelijkheid van het bestuur van het fonds om het geld goed te besteden, daar moet de gemeenteraad de ondernemers in vertrouwen, het is voor ondernemers, door ondernemers en de gemeenteraad moet zich daar niet in willen gaan mengen. Deze opstelling was voor de PvdA-fractie de spreekwoordelijke druppel. Juist doordat het systeem via de gemeentelijk belastingen loopt, hebben wij als gemeenteraadsleden wel de taak en de verantwoordelijkheid toe te zien op de juiste besteding van het geld. Omdat in de afgelopen jaren veel geld nog op de plank is blijven liggen en sommige deelnemers (zoals zorginstellingen) nog helemaal niets met het fonds gedaan hebben, maar wel betalen, is dit goed besteden wel degelijk een punt van zorg. Ook D66, GroenLinks, Trots en de Partij voor de Dieren waren tegen voortzetten, maar deze partijen vormden samen geen meerderheid. Het fonds wordt dus de komende vijf jaar voortgezet en wij zullen uiteraard de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Aanbevelingen Rekenkamercommissie Wijkgericht Werken
De Rekenkamercommissie had in het rapport ‘Inwoners en gemeente samen actief, een onderzoek naar wijkgericht werken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp’ een vijftal aanbevelingen gedaan. Deze waren: Actualiseer het beleidskader en kom met een visie op burgerkracht en bijpassende doelen, stimuleer initiatieven op het sociaal domein, bewaak de continuïteit, kwaliteit en uniformiteit van de personele inzet, besteed in communicatie meer aandacht aan de activering van inwoners en betrek de gemeentelijke organisatie nadrukkelijk bij voorbereiding op actievere rol inwoners. Dit rapport was al eerder in de gemeenteraad besproken, maar aangehouden omdat in juni het programmaplan ‘In contact!Samen doen!’ in de raad geagendeerd stond en er afgesproken was deze aanbevelingen te bespreken bij dit programmaplan. Nu dit plan besproken was zouden de aanbevelingen aangenomen kunnen worden door de raad. CDA, VVD, Gemeentebelangen en Liberaal Lokaal dienden op 27 oktober een amendement in om de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie niet over te nemen om dat de raad het rapport op 26 mei al had besproken, de uitkomsten ook in juni uitgebreid zijn besproken bij het thema ‘in contact, samen doen’ en veel van de aanbevelingen al bestaand beleid zijn of door het College nu worden geïmplementeerd. Marieke van Bijnen gaf namens de PvdA aan verbaasd te zijn dat de vier fracties nu met dit amendement kwamen nadat in de oordeelsvormende raadsvergadering door meerdere partijen juist was gevraagd om een concretisering van de aanbevelingen door de wethouder en dat de raad hierover de vinger aan de pols wilde houden en daarom de meerwaarde niet te zien van het veranderen van het besluit. Het zou juist recht doen aan het werk van de Rekenkamercommissie om deze aanbevelingen wel aan te nemen. Vervolgens gaf Sonja Baljeu van het CDA aan dat de bedoeling van het amendement niet was om het werk van de Rekenkamercommissie onderuit te schoffelen en juist achter het werk van de Rekenkamercommissie te staan en ook achter de aanbevelingen, maar dat het al eerder plaatsgevonden heeft, in mei, en om dan in oktober nog een besluit te nemen over de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie vond zij te ver gaan. Na ook nog een keer schorsen ging de raad over tot stemmen en werd het amendement met 15 stemmen voor en 16 tegen verworpen. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn vervolgens dus overgenomen in het besluit van de gemeenteraad.

Nota Dierenwelzijn
Ook deze is eerder besproken geweest in de raad maar de besluitvorming vond in oktober plaats. De Partij voor de Dieren had een vijftal moties bij deze nota. De motie voor een beleidskader diervriendelijke aanpak overlast van in het wild levende dieren werd door PvdA, EA, PvdD, GroenLinks en Trots gesteund. Ook de moties voor schutstallen en de motie voor toezicht op brandveiligheid van stallen werden alleen door deze partijen gesteund. De motie die opriep tot een maatschappelijke dialoog met inwoners, betrokken maatschappelijke organisaties, het onderwijs, verenigingen en ondernemingen in onze gemeente om de aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn te inventariseren en daar waar het gemeentelijke taken betreft mee te nemen in het geldende dierenwelzijnsbeleid kon op meer steun rekenen, namelijk van EA, PvdD, GroenLinks, PvdA, Trots en D66. Helaas had vlak voor de vergadering Liberaal Lokaal de handtekening onder de motie weggehaald en viel hierdoor de meerderheid voor de motie weg en is de motie verworpen met 17 tegen en 14 voor. Bijzonder is ook wel dat Gemeentebelangen in de volgende raadcyclus met een initiatiefvoorstel komt voor meer inspraak en het meer betrekken van onze inwoners, maar deze motie om inwoners en maatschappelijk middenveld te betrekken bij gemeentelijk beleid niet steunde.

Kinderen in armoede
Eind oktober kondigde de PvdA Pijnacker-Nootdorp aan met een voorstel te komen om de kinderarmoede in onze gemeente tegen te gaan.Uit de meest recente armoedemonitor blijkt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Pijnacker-Nootdorp van 468 kinderen in 2013 naar 639 nu is gestegen. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze kunnen sporten, mee op schoolreis kunnen gaan of dat alle schoolspullen aangeschaft kunnen worden. De PvdA vindt dit zorgelijk, zeker omdat de gemeente Pijnacker-Nootdorp hiervoor wel geld vanuit het Rijk gekregen heeft, maar het grootste deel van dit geld liever oppot dan uit te geven aan armoedebestrijding. Meer over ons voorstel is hier te lezen: https://pijnackernootdorp.pvda.nl/2016/10/23/pvda-pijnacker-nootdorp-komt-voorstel-bestrijding-kinderarmoede/
Vervolgens kreeg ons plan enorm veel aandacht in de media, een teken dat het probleem breed leeft en herkend wordt. Pijnacker-nootdorp.tv schreef er een artikel over ‘PvdA op de bres voor kinderen in armoede’: https://pijnacker-nootdorp.tv/pvda-op-bres-kinderen-armoede/ ,net als Telstar online en in de papieren Telstar: ‘Honderden kinderen leven in armoede, PvdA wil actie (http://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/40698/-pvda-wil-actie-honderden-kinderen-in-pijnacker-nootdorp-leven-in-armoede?redir ). Marieke van Bijnen werd geïnterviewd in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Lansingerland FM ( . Het Algemeen Dagblad schreef over ‘PvdA wil kindpakket voor arme gezinnen in Pijnacker-Nootdorp’ http://www.ad.nl/delft/pvda-kindpakket-voor-arme-gezinnen-pijnacker-nootdorp~abce6811/ . De landelijke PvdA heeft er ook aandacht aan geschonken op de pvda.nl website: https://www.pvda.nl/vereniging/acties/pvda-pijnacker-nootdorp-komt-voorstel-bestrijding-kinderarmoede/

Politiek café over informele zorg op 7 november
Tot slot, ter herinnering: op 7 november is het politiek café over informele zorg.  Iedereen is van harte uitgenodigd om met de Kamerleden in gesprek te gaan over dit onderwerp.  Het café is op maandag 7 november 2016 om 19.30 uur, Kerkelijk Centrum ǀ Zuideindseweg 7 ǀ 2645 BD ǀ Delfgauw

Sprekers: Tweede Kamerleden D66, ChristenUnie, PvdA en VVD

Gespreksleider: Ad Dekkers

Programma

19.15     Inloop met koffie en thee

19.30     Opening en introductie: Francisca Ravestein, burgemeester van Pijnacker-Nootdorp

19.40     Eigen visie op Informele Zorg/Wmo/mantelzorg met Tweede Kamerleden:

Vera Bergkamp (D66)

Carla Dik-Faber (CU)

Duco Hoogland (PvdA)

Leendert de Lange (VVD)

20.00 – 21.00      Debat aan de hand van stellingen

21.00     Afsluiting en overhandiging aanbevelingen aan wethouder Bernard Minderhoud

21.15     Einde van de avond

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems