Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 1 december 2016

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp november 2016

In november heeft de PvdA-fractie een aantal mooie sociale resultaten geboekt. Zo kreeg de PvdA-fractie unanieme steun voor het plan om kinderarmoede tegen te gaan. Het amendement van D66, PvdA e.a. om de eigen bijdrage van WMO-voorzieningen te halveren werd unaniem aangenomen. In de reguliere raadsvergadering was er aandacht voor de plannen om de tekorten in de sociale woningbouw terug te dringen. Ook laaide de discussie over de plannen voor een nieuwe Lidl in Pijnacker weer op. In november werd er bovendien nog in Delfgauw een zeer goed bezocht politiek café over mantelzorg en informele zorg georganiseerd met Kamerleden van PvdA, D66, VVD en ChristenUnie.

Plan PvdA tegen kinderarmoede krijgt raadsbrede steun
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft unaniem ingestemd met de motie van de PvdA voor hulp voor kinderen die in armoede leven. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting. De PvdA-fractie is blij dat de motie is aangenomen, want zo kunnen alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen krijgen om mee te kunnen doen aan activiteiten op school en daarbuiten.
Fractievoorzitter Marieke van Bijnen: “Het aantal inwoners dat leeft in armoede in onze gemeente neemt al jaren toe. Vooral het aantal kinderen in armoede is snel gestegen, van ruim 400 kinderen eind 2013 naar ruim 600 kinderen eind 2015. Door het aannemen van de motie moet het College nu met een Kindpakket Armoedebestrijding komen. Dat betekent dat bij de geboorte van een kind, ouders niet de hulp van kraamzorg afslaan omdat de eigen bijdrage van ruim 200 euro niet op te brengen is. Kraamzorg is juist zo belangrijk voor een veilige en gezonde start van de kindertijd. Een kindpakket betekent ook dat kinderen een zwemdiploma kunnen gaan halen en ook- net als andere kinderen uit de klas- kunnen sporten. Of dat ze niet thuis hoeven te blijven als de rest van de school op schoolreis gaat.”
De motie werd mede ingediend door D66, GroenLinks, CU-SGP, CDA, PvdD, VVD, Gemeentebelangen en Liberaal Lokaal. Het is nu aan het College om in het eerste kwartaal van 2017 met een Kindpakket Armoedebestrijding te komen, samen met alle actieve maatschappelijke partners op dit gebied. Denk aan de kerken, Humanitas, Kernteams, Voedselbank, Jeugdsport- en Cultuurfonds. Het geld voor het Kindpakket komt uit de middelen die de Rijksoverheid aan gemeenten beschikbaar stelt om armoede tegen te gaan.

Programmabegroting 2007-2020
De inbreng van de PvdA-fractie bij de begroting ging over een groot aantal sociale thema’s, zoals het plan om kinderarmoede te bestrijden. De motie voor een kindpakket armoedebestrijding, ingediend op initiatief van de PvdA, is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Maar ook heeft de fractie benadrukt dat onze gemeente een plek moet zijn waar iedereen zou moeten kunnen wonen of blijven wonen. De PvdA is daarom blij met de inzet voor meer sociale woningbouw in onze gemeente. Ook sprak fractievoorzitter Marieke van Bijnen haar zorgen uit over de leegstand van het winkelcentra, vooral in Pijnacker is het probleem nu groot en dat we in de gemeente de komende tijd alle zeilen moeten bij zetten met de verdere ontwikkeling van Ackershof. In het bijzonder heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de wereldwinkel die het momenteel naar verluid zwaar heeft. Wethouder van Egmond heeft hierop toegezegd aan de slag te willen met bemiddeling voor de wereldwinkel.
Marieke van Bijnen gaf aan blij te zijn dat de mede door de PvdA ingediende motie om met een aanpak gedragsverandering te komen om te zorgen dat Pijnacker-Nootdorp overschakelt op duurzamere vormen van mobiliteit actief wordt uitgevoerd door het College.
Kortgeleden is een succesvolle Armoedeconferentie georganiseerd. In november 2015 was hiervoor door de gemeenteraad een motie van de PvdA aangenomen, nu zijn in vervolg op de conferentie meerdere moties en amendementen ingediend om de armoede aan te pakken. De PvdA ziet nog ernstige knelpunten in het algemene armoedebeleid en roepen het College op deze op te pakken, bijvoorbeeld het slechte bereik van regelingen bij onze inwoners. Mensen zijn of niet bekend met de regelingen, schamen zich of vinden de aanvraagprocedure te ingewikkeld. Helaas wordt ook steeds vaker duidelijk dat mensen ook gewoonweg niet actief gewezen worden op mogelijkheden, zoals ook een groot probleem is bij het niet wijzen van mensen op de mogelijkheden van een PGB tijdens het keukentafelgesprek. Dit kan wat ons betreft niet, de Raad heeft uitgesproken dat het PGB een volwaardig alternatief is in onze gemeente ten op zichte zorg in natura! De motie op initiatief van D66 om ervoor te zorgen dat voortaan in alle keukentafelgesprekken, gevraagd en ongevraagd de cliënt uitvoerig wordt geïnformeerd is daarom mede door de PvdA ingediend en kon rekenen op unanieme steun van de gemeenteraad. Het College heeft dus nogmaals een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad gekregen over de keukentafelgesprekken. De motie is via deze link na te lezen. De andere op de Armoedeconferentie aansluitende motie op initiatief van het CDA is ook unaniem aangenomen. Deze motie vraagt om een uitvoeringsplan voor een maatwerkbudget met een regelvrije ruimte, zodat sociale wijk- en jeugdteams snelle en effectieve ondersteuning kunnen bieden en door de regelvrije ruimte een onderdeel kunnen vormen van het bestrijden en zo mogelijk voorkomen van armoede binnen onze gemeente.Door de decentralisaties heeft onze gemeente een belangrijk takenpakket erbij gekregen. Het was een spannende tijd om dit allemaal te realiseren en financieel was er veel onduidelijk. Ondertussen is gebleken dat er meer dan voldoende financiële middelen zijn om onze taken met betrekking tot de WMO uit te kunnen voeren. Ondertussen blijkt ook dat er knelpunten zijn ontstaan voor het SWOP om haar belangrijke preventieve werkzaamheden voor de meest kwetsbare inwoners te kunnen uitvoeren en blijkt dat de eigen bijdrage voor de WMO veel te hoog zijn. Dit moeten we direct serieus oppakken en corrigeren. Beide knelpunten zorgen voor meer kwaliteit van leven voor onze inwoners met een noodzakelijke zorgvraag en geldt ook dat iedere euro die wij hier preventief beschikbaar stellen, een hoop euro’s bespaart op de langere termijn. Het amendement van D66 over de halvering van de eigen bijdrage WMO dienden wij van harte mede in en ook dit amendement werd unaniem aangenomen. Een tweede amendement van D66 om de knelpunten voor het SWOP op te lossen is ook mede door ons ingediend en ook deze is unaniem aangenomen.
Een amendement dat niet over het sociale domein ging, maar wel voor lastenverlichting zal zorgen bij onze inwoners is het amendement op initiatief van de VVD dat de PvdA mede heeft ingediend over het afschaffen van de precario-belasting, de belasting op kabels en leidingen. De gemeente legt deze op aan drinkwaterbedrijf Dunea voor het hebben liggen van waterleidingen. Omdat Dunea wettelijk verplicht is alle kosten door te berekenen aan haar klanten, wordt deze belasting weer doorberekend aan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Nu er na jaren van bezuinigen weer ruimte is op de gemeentelijke begroting, is het tijd om deze indirecte belasting te verlagen en uiteindelijk af te schaffen. Er ligt een wet ter behandeling in de Tweede Kamer om dit in tien jaar te doen, maar de partijen in de gemeenteraad van Nootdorp hebben met 23 stemmen voor (VVD, Gemeentebelangen, CDA, CU-SGP, LL, D66, Trots en PvdA) en 6 stemmen tegen (EA, PvdD, GL) met dit amendement gezorgd dat het in drie jaar tijd in stappen van 33.3% wordt afgeschaft.
In deze raadsvergadering over de programmabegroting heeft de gemeenteraad nog veel gewijzigd in de plannen van het College van B&W, vooral op het gebied van sociale zaken zijn er mooie resultaten geboekt, vaak ook nog met unanieme steun voor de amendementen. De PvdA-fractie kijkt dan ook tevreden terug op deze vergadering.

Woningbouwprogrammering 2025 / woningmarkt Pijnacker-Nootdorp
De gemeenteraad werd gevraagd richtinggevende uitspraken te doen over het woningbouwprogramma 2025. In aanvulling op de Uitvoeringsstrategie is gestart met een integraal plan waarmee inzichtelijk is gemaakt of en op welke wijze in 2025 tot een evenwichtige woningvoorraad kan worden gekomen. Hiervoor is een drietal onderzoeken uitgevoerd naar de omvang van de gewenste voorraad en dus uitbreiding van het aantal woningen tot 2025. Er is rekening gehouden met de toekomstwaarde van en mutaties in de bestaande voorraad (uitponding en liberalisering), de demografische ontwikkeling (bevolkingssamenstelling) en het huidige nieuwbouwprogramma. Concreet gaat het om het opstarten/faciliteren ontwikkellocaties Tuindershof en De Scheg voor de middellange termijn, deze en andere woningbouwprojecten te realiseren met als doel de woningvoorraad evenwichtiger te laten groeien conform de aantallen per specifieke categorie zoals gepresenteerd en geactualiseerd op basis van de onderzoeken en analyse, het stimuleren van Rondom Wonen om versneld sociale huurwoningen te realiseren bij de MFA in Pijnacker-Zuid en aan de Thorbeckelaan en om het onderzoeken van de mogelijkheden om corporaties te stimuleren sociale woningbouw te realiseren, o.a. door het actief en georganiseerd benaderen van andere corporaties. De politieagent, de verpleegkundige, de onderwijzer: ze vinden met moeite een woning in onze gemeente. Jongeren die in het dorp willen blijven waar ze zijn opgegroeid moeten noodgedwongen bij pa en ma blijven, of toch maar verkassen naar een andere gemeente. Juist in een tijd waarin we als gemeente zeggen dat we de sociale netwerken, vrijwilligers en inzet van iedereen zo belangrijk vinden jagen we inwoners die daar aan bij kunnen dragen weg met onze te dure huizen. Daarom is de PvdA-fractie heel blij met de stappen die de laatste maanden zijn gezet om het tekort aan te gaan pakken, want het is de hoogste tijd wat aan de lange wachtlijsten te gaan doen. Volgens de PvdA-fractie moeten we de uitgestoken hand van Rondom Wonen oppakken. Zij geven aan sneller en meer te kunnen realiseren als de gemeente garant gaat staan. Niet de financiering is een probleem, maar de garantstelling. Wij vinden dat alles uit de kast moet om dit op te lossen. Hiervoor had de PvdA-fractie in samenwerking met GroenLinks een amendement in voorbereiding, maar daags voor de raadsvergadering bleek dat wethouder Melzer al druk in gesprek was met Rondom Wonen hierover, het amendement bleek dus overbodig.
De afgelopen jaren, zoals bij Ackerswoude, was in nieuwe woonwijken sociale woningbouw ondergeschoven kindje. Voor de nieuwe wijken moet dat zorgvuldig verankerd worden, zodat het tekort daadwerkelijk opgelost gaat worden, liefst zo snel als mogelijk. De PvdA vindt een evenwichtige opbouw van woonwijken erg belangrijk. Daarom steunden wij ook het amendement van Eerlijk Alternatief en de Partij voor de Dieren dat vroeg om maximaal te streven naar pluriformiteit in verschijningsvorm van de woningvoorraad, om zo te zorgen voor een evenwichtigere opbouw van de wijken.  Helaas staakten de stemmen en moest dit amendement in de besluitvormende raadsvergadering van december opnieuw in stemming worden gebracht, waar het toen wel een nipte meerderheid (16 tegen 15 stemmen) behaalde.

Ontwerpbestemmingsplan Korteweg 2 (vestiging Lidl)
Over dit ontwerpbestemmingsplan was veel te doen. Het was niet de eerste keer dat het op de agenda van de gemeenteraad stond, het voorontwerpbestemmingsplan deed ook al stof opwaaien. Dit omdat er veel tegenstanders zijn van een supermarkt net buiten het centrum van Pijnacker. De Lidl heeft een vergunning voor het gebruiken van het voormalige Welkooppand en het terrein aan de Korteweg in Pijnacker, dit mag vanuit het huidige bestemmingsplan. Lidl wil graag het huidige pand slopen en er nieuw pand plaatsen dat wat meer naar achteren geplaatst is zodat parkeren en laden/lossen voor minder overlast zorgt bij de omwonenden. Dit naar achter plaatsen mag niet van het huidige bestemmingsplan omdat dit een paar meter buiten het huidige bouwvlak gaat, hier is dus geen toestemming voor. De beslissing die de gemeenteraad moest nemen was niet of het akkoord was dat de Lidl zich aan de Korteweg vestigt, maar of het pand wat verder naar achteren geplaatst zou mogen worden. In de weken voor de raadsvergadering verschenen er een aantal artikelen op Telstar Online en waren er insprekers die de gemeenteraad vroegen het volledige plan te stoppen. Ook suggereerde fractievoorzitter Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief dat de gemeenteraad wel even in deze besluitvormende raadsvergadering de vestiging van de Lidl kon tegenhouden. Meerdere raadsleden spraken van de Gevel dan ook aan op het geven van valse hoop, want zo werkt het gewoonweg niet met bestemmingsplannen. Helaas, want geen enkele partij in de gemeenteraad is blij met een supermarkt buiten het centrum, maar dit was niet waar het besluit over ging. De PvdA vindt het jammer dat de Lidl niet in bijvoorbeeld Ackershof komt, maar nu er sowieso een supermarkt aan de Korteweg mag komen moet dit ook maar zoveel als mogelijk in overeenstemming met de omwonenden, dus met de verplaatsing naar achteren op het bouwvlak. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan, maar het laatste woord is er nog lang niet over gesproken.

Mondelinge vragen afschaffen waterschapsbelasting
Het waterschap kwam met “goed” nieuws. Lastenverlichting! De VVD Pijnacker-Nootdorp bericht er opgetogen over. Eindelijk betaalt iedere vervuiler mee, de kwijtschelding voor de minima is overboord. En wat levert dit geweldige plan op? Volgens de VVD levert het geen geweldige verschillen op voor mensen met een hoog inkomen, maar het scheelt wel voor hardwerkende mensen met lagere middeninkomens, die nooit subsidies of toeslagen krijgen. En soms netto slechter af zijn dan mensen met een uitkering. Een onrechtvaardigheid die de VVD op haar wijze bestrijdt in het waterschap. Met als gevolg dat iedereen in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland (ons waterschap) maar liefst een korting krijgt van 95 cent per jaar. En de minima? Die mogen voortaan 117 euro extra ophoesten. De PvdA Pijnacker-Nootdorp heeft, toen het waterschap de plannen hiervoor aankondigde, al haar zorgen kenbaar gemaakt bij wethouder Minderhoud van Sociale Zaken. Want deze 117 euro extra kunnen ervoor zorgen dat minima in de problemen komen en niet meer aan al aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, en vervolgens bij de gemeente aankloppen om te helpen deze op te lossen. De wethouder gaf toen aan samen met andere wethouders uit het gebied van Delfland in gesprek te zijn met het Hoogheemraadschap. Maar hij weigerde stelling te nemen omdat hij niet zou gaan over de belasting die een andere overheid heft. Zelfs als de gemeente Pijnacker-Nootdorp hiervan negatieve gevolgen ondervindt. Nu bekend was hoe klein het voordeel voor iedereen was (95 cent) en de PvdA dit in geen enkele verhouding vindt staan tot wat de minima extra moeten gaan betalen (117 euro), was het hoog tijd hierover mondelinge vragen te stellen aan de wethouder. Helaas beantwoordde de wethouder de vragen van Marieke van Bijnen zeer gemakzuchtig door te verwijzen naar de antwoorden eerder dit jaar. Dit terwijl de PvdA benieuwd was naar de reactie van onze wethouder over dit definitieve besluit van deze afschaffing van de kwijtschelding. En de mogelijkheden die onze gemeente gaat bieden voor onze inwoners die hierdoor in de problemen komen. Helaas is dus nog steeds niet doorgedrongen tot de wethouder Sociale Zaken dat het hier behoorlijk onrechtvaardig beleid van het waterschap betreft waar juist onze meest kwetsbare inwoners het hardst door worden getroffen. En dat allemaal voor een besparing van nog geen euro op de rekening. De PvdA-fractie was dan ook uitermate teleurgesteld door de houding en de antwoorden van de wethouder op de gestelde vragen.

Schriftelijke Vragen Peuteropvang
De PvdA-fractie heeft samen met de fractie van de VVD schriftelijke vragen gesteld over de peuteropvang. Bij de behandeling van het peuterspeelzaalwerk in 2014 heeft de wethouder aangegeven dat in 2015 en 2016 samen met Pepijn wordt gemonitord hoe peuteropvang zich ontwikkelt en op basis van deze  ervaringen te bepalen of het nodig en mogelijk is om niet-gesubsidieerde peuteropvang financieel te scheiden van gesubsidieerde peuteropvang en VVE. De beide fracties hebben de wethouder gevraagd de monitoringservaring met de raad

Delen. Ook wilden de fracties weten of  het mogelijk is om deze financiële scheiding mogelijk te maken? Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat het vooralsnog nog niet mogelijk is de reguliere peuteropvang financieel te scheiden van gesubsidieerde peuteropvang en VVE. De drie genoemde peutersoorten zijn financieel nog van elkaar afhankelijk. Dit betekent dat de bovengenoemde subsidie van € 384.918, = ook aan alle drie de doelgroepen ten goede komt, waarmee de gemeente de drempels voor deelname verlaagd. In 2017 zal het College een integrale notitie over voorschoolse voorzieningen aan de gemeenteraad voorleggen. Dit omdat de belangrijkste veranderingen in de budgetten vanuit de Wet OKE in gaan per 2018.

 

Schriftelijke Vragen faillissement anti-discriminatiebureau
De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het door Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden (BDZ) aangevraagde faillissement. Volgens het bureau zijn er financiële tekorten door bezuinigingen door de gemeente Den Haag. Het bureau werkte aan discriminatiebestrijding in 26 gemeenten in de regio’s Hollands-Midden en Haaglanden, ook in Pijnacker-Nootdorp. Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) zijn gemeenten sinds 28 januari 2010 verplicht hun inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. De PvdA-fractie wilde van het College weten hoe de gemeente nu invulling gaat geven aan deze verplichting na het opheffen van het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden & Haaglanden en of onze inwoners nu nog wel incidenten die te maken hebben met discriminatie kunnen melden. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat Bestuur en directie van Bureau Discriminatiezaken zijn bezig met het oprichten van een nieuwe rechtspersoon, die met ingang van 1 januari 2017 operationeel is. Deze nieuwe rechtspersoon zal de gemeenten die deelnamen in de failliet verklaarde BDZ (met uitzondering van de gemeente Den Haag), op de huidige manier bedienen. Dat betekent dat de wettelijke taken van de gemeente door de nieuwe rechtspersoon zullen worden uitgevoerd. De PvdA-fractie is blij dat de inwoners geen hinder ondervinden van de faillisementsperikelen en er een toegankelijke antidiscriminatievooziening blijft voor onze inwoners.

Klavertje Drie krijgt toch geen kolossale bebouwing
De PvdA-fractie was blij met een brief van wethouder van Staalduine op 25 november over Klavertje 3- Koningshof. Plannen voor een kollosale bebouwing van het perceel stonden voor de gemeenteraad van december op de agenda, maar deze werden op het laatste moment door het College teruggetrokken omdat het draagvlak onder omwonenden volledig ontbreekt. Helaas was er voor de zomer geen meerderheid om het ontwerpbestemmingsplan tegen te houden, alleen PvdA, VVD en CDA waren tegen. Nu is dus nog voor de behandeling in de gemeenteraad de bestemmingsplanprocedure gestopt. Op het perceel “Klavertje 3”, achter Koningshof 5-7 in Pijnacker stond vroeger een schoolgebouw. Na de sloop werd het vooralsnog niet opnieuw bebouwd en ontstond er een mooi groen veld. Klavertje 3 is een inbreidingslocatie. Bij inbreidingslocaties gaat het om herontwikkeling van bestaand woon- of bedrijfgebied door bestaande bouwwerken uit te breiden of eerst te slopen en op die plek iets nieuws te bouwen. De Freya Groep wilde op deze locatie van Klavertje 3 een kleinschalige woonzorgvoorziening vestigen voor mensen met geheugenproblemen zoals dementie. Het past qua functie in het huidige bestemmingsplan, maar het bouwvlak en de bouwhoogte net niet. Daarom lag het plan voor de zomer als ontwerpbestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. De omwonenden hebben bezwaar gemaakt omdat zij vinden dat het beoogde pand te groot is voor het kleine stukje grond. De Freya Groep heeft daarnaast een besloten tuin opgenomen in de plannen die door het afsluiten zijn functie als soort van buurttuin zal verliezen. Hoewel de PvdA  op zich voorstander is van inbreidingslocaties, is de fractie niet gelukkig met het plan dat nu voorligt. De omwonenden moeten een geliefde groene plek missen omdat deze straks afgesloten zal zijn. De PvdA-fractie had graag gezien dat voor deze plek gezocht was naar het beste idee voor de invulling in plaats van de eerste de beste die iets wil met de grond ruim baan te geven. Het past nu allemaal net niet binnen de bestaande regels: deze regels zijn er niet voor niets.

Omgekeerd inzamelen presenteert plannen in de fractie
De zes gemeenten die Avalex vormen hebben besloten over te gaan op omgekeerd inzamelen. Dit betekent maximaal drie containers in de tuin (voor plastic, voor GFT en voor papier en karton) en het restafval wegbrengen naar een ondergrondse container. Hier is vorig jaar door gemeenteraad mee ingestemd. De PvdA heeft toen ook aangegeven veel belang aan communicatie te hechten om zo te zorgen voor voldoende draagvlak onder de inwoners. Omgekeerd inzamelen wordt gefaseerd ingevoerd. Emerald en Klapwijk zijn de eerste twee wijken. In beide wijken is er weerstand gekomen tegen de plannen, ze vallen een aantal inwoners rauw op het dak. Vooral in Emerald, waar al vanaf dat de wijk bestaat met ondergrondse containers wordt gewerkt en de inwoners niet gewend zijn aan kliko’s in de tuin. Sterker nog, in deze Vinex-wijk is lang niet altijd plaats voor containers in de tuin, of is de tuin alleen door de woning toegankelijk en zo zijn er veel meer praktische bezwaren. Het mooie is dat de inwoners van Emerald niet alleen zijn gaan protesteren, maar dat er ook een alternatief plan is ontwikkeld waarbij ze de inzameling via de containers in stand houden en tegelijkertijd wel omschakelen naar omgekeerd inzamelen. Maar dan zonder de kliko’s. Eind november zijn twee leden van de klankbordgroep in de gezamenlijke fractievergadering van PvdA en GroenLinks langs geweest om het plan te presenteren en toe te lichten. De fracties waren onder de indruk van de plannen en van de wil tot meedenken. Net als de inwoners van Emerald zijn wij nu vooral benieuwd naar de reactie van de wethouder en het vervolg van het invoeren van omgekeerd inzamelen. En uiteraard of deze plannen wellicht gevolgen hebben voor de invoering van omgekeerd inzamelen in de rest van de gemeente.

Politiek Café met Kamerleden over informele zorg een succes
Op initiatief van de fracties van CU/SGP, D66, PvdA en VVD in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp werd er op maandag 7 november een politiek café in Delfgauw over informele zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning georganiseerd. De Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (Christenunie), Vera Bergkamp (D66), Duco Hoogland (PvdA) en Sjoerd Potters (VVD gingen met elkaar in debat. Ook de bezoekers in de zaal werden bij de discussie betrokken. Het politiek café is geopend door burgemeester Francisca Ravestein. De Kamerleden voerden een constructief debat en stelden vast dat er veel te veel regels zijn en veel te veel incidentenpolitiek. De avond werd druk bezocht, zorg is een onderwerp dat veel belangstelling heeft in onze gemeente. De gedrukte Telstar van week 45 schonk er in een uitgebreid artikel (via deze link te openen, artikel op pagina 48) zeer uitgebreid aandacht aan. Let ook op de inzet over PvdA-Kamerlid Duco Hoogland waarin aandacht voor dat deze woordvoerder infrastructuur eigenlijk zorg een stuk interessanter vindt dan een stuk asfalt.

 

 

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems