Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 1 juni 2016

Nieuws uit de fractie mei 2016

Deze maand vergaderde de gemeenteraad over Wijkgericht Werken, ontwerpbestemmingsplan Klavertje 3 – Koningshof en de jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de Veiligheidsregio Haaglanden, het Inkoopbureau H-10, Avalex en de Omgevingsdienst  Haaglanden.

Wijkgericht Werken
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het “Wijkgericht Werken”.  In 2007 is de gemeente Pijnacker-Nootdorp gestart met het ontwikkelen van een systematische en bredere aanpak van het wijkgericht werken. De rekenkamercommissie (RKC) was nu het project bijna 10 jaar loopt, benieuwd naar de resultaten van wijkgericht werken in alle kernen van de gemeente.
Quotes uit het rapport van betrokkenen bij wijkgericht werken in Pijnacker-Nootdorp:

“Het belangrijkste van wijkgericht werken is dat er sámen met bewoners wordt gekeken naar

leefbaarheid en kwaliteit van de wijk en dit gezamenlijk te verbeteren.”

“Wijkgericht werken is érg breed. Wijkgericht werken is een ‘overkoepelend thema’ dat standaard in een gemeente inmiddels moet zijn ingebed.”

“Wijkgericht werken is een intensieve samenwerking tussen organisaties en bewoners in de wijk om het  leven in de wijk zo prettig mogelijk te maken in alle opzichten. Samenwerken en samen optrekken als gelijke partners.”

“Vaak gaat wijkgericht werken over werken aan problemen in de wijk, maar die heeft Pijnacker-Nootdorp niet zo zeer. De gemeente gaat liever uit van kansen en mogelijkheden en wat de bewoners zelf kunnen betekenen voor hun omgeving.”

Een korte samenvatting van het project is de presentatie van de rekenkamercommissie aan de raad, deze is te vinden via deze link: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/dossier.cgi/action=view/ds=163
Het rekenkamerrapport is te vinden via deze link: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1500749/type=pdf/RKC_Rapport_Inwoners_en_gemeente_samen_actief_wijkgericht_werken_def_160422.pdf
De gemeenteraad heeft besloten het college opdracht te geven de aanbevelingen concreet te maken en mee te nemen bij de bespreking met de raad over het programmaplan ‘In contact! Samen doen’.

Ontwerpbestemmingsplan Klavertje 3-Koningshof Pijnacker
Op het perceel “Klavertje 3”, achter Koningshof 5-7 in Pijnacker stond vroeger een schoolgebouw. Na de sloop werd het vooralsnog niet opnieuw bebouwd en ontstond er een mooi groen veld. Inmiddels zijn er plannen voor dit stukje grond. Klavertje 3 is een inbreidingslocatie. Bij inbreidingslocaties gaat het om herontwikkeling van bestaand woon- of bedrijfgebied door bestaande bouwwerken uit te breiden of eerst te slopen en op die plek iets nieuws te bouwen. De Freya Groep wil op deze locatie van Klavertje 3 een kleinschalige woonzorgvoorziening vestigen voor mensen met geheugenproblemen zoals dementie. Het past qua functie in het huidige bestemmingsplan, maar het bouwvlak en de bouwhoogte net niet. Daarom ligt het als ontwerpbestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. De omwonenden hebben bezwaar gemaakt omdat zij vinden dat het beoogde pand te groot is voor het kleine stukje grond. De Freya Groep heeft daarnaast een besloten tuin opgenomen in de plannen die door het afsluiten zijn functie als soort van buurttuin zal verliezen.
Hoewel de PvdA  op zich voorstander is van inbreidingslocaties, is de fractie niet gelukkig met het plan dat nu voorligt. De omwonenden moeten een geliefde groene plek missen omdat deze straks afgesloten zal zijn. In Nootdorp is bij de inbreilocatie Zonnedauw in samenspraak met omwonenden een keuze gemaakt uit drie initiatieven. De PvdA-fractie had graag gezien dat ook hier op die manier gewerkt was in plaats van de eerste de beste die iets wil met de grond ruim baan te geven. Het past nu allemaal net niet binnen de bestaande regels: deze regels zijn er niet voor niets. Dat het niet past, moet een waarschuwingssein zijn en niet een aanmoediging om te kijken tot hoever de grenzen op te rekken zijn.

Avalex
Bij de bespreking van de begroting van Avalex heeft Jan-Willem Maas namens de PvdA-fractie aangegeven geschrokken te zijn van deze begroting. Hierin stond de PvdA niet alleen, de gehele raad was ontstemd, net als het het College van B&W. Het College had al in de concept-zienswijze termen gebezigd als: “Slecht leesbaar, verantwoorde beoordeling niet mogelijk, kwaliteit onvoldoende”.  (De zienswijze is hier te lezen: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1514042/type=pdf/bijlage_6_concept_zienswijze_ontwerpbegroting_2017_Avalex_6UIT06825_v20160517.pdf ) Daar kon onze fractie zich bij aansluiten. De begroting is slecht leesbaar en moeilijk vergelijkbaar met eerdere jaren. Er ontbreekt een toelichting  op de verschillen met de jaarrekening 2015. Ook is de oude indeling van de begroting in zeven programma’s losgelaten en teruggebracht tot één programma, hierdoor is de begroting een stuk minder transparant. De mogelijkheden tot inzicht en sturing zijn hierdoor drastisch afgenomen. VVD, CDA, Gemeentebelangen, LPN, Trots en in eerste instantie ook GroenLinks (zij trokken na de beraadslaging hun steun voor deze motie in) dienden een motie in om het College op te roepen dat zij het standpunt (opnieuw) moeten uitdragen dat een conceptbegroting minimaal moet voldoen aan de eisen zoals die in de zogenoemde Kaderbrief staan opgenoemd. Deze Kaderbrief geeft richtlijnen voor het opstellen van een conceptbegroting. D66, Eerlijk Alternatief, PvdA, Cu-SGP , PvdD en GroenLinks stemden tegen deze motie. Deze fracties vonden de motie overbodig en zelfs de Kaderbrief afzwakken. De wethouders hebben eerder al een Kaderbrief gestuurd met richtlijnen, we sturen daar nu als raad een motie achteraan of iedereen de brief alsjeblieft nog eens goed wil lezen en dan misschien ook die kaders zou willen toepassen. De motie heeft het met twee stemmen verschil tussen voor en tegen gehaald. Een motie om Avalex om te vormen tot bijvoorbeeld een Overheids-NV met een onafhankele Raad van Commissarissen in plaats van de huidige constructie met een Algemeen en Dagelijks Bestuur met daarin wethouders en raadsleden van de aangesloten gemeenten kreeg alleen een stem tegen van Trots, de overige fracties stemden voor. Het  amendement van Eerlijk Alternatief, Gemeentebelangen en LPN om de begroting niet vast te stellen is verworpen: alleen de indieners plus Trots stemden voor. De andere fracties volgden het advies van de wethouder om de begroting pro-forma en onder voorwaarden vast te stellen om te voorkomen dat Avalex onder preventief toezicht van de provincie geplaatst zou moeten worden.
Dit betekent dat de zienswijze en het besluit ongewijzigd zijn aangenomen.

Meer lezen
Alle stukken van de mei-cyclus zijn via deze link te vinden: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=49821

 

Namens de fractie,

Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems