Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 12 februari 2017

Nieuws uit de fractie januari 2017

Ook in het nieuwe jaar is de fractie stevig aan de slag met het socialer en duurzamer maken van de gemeente. Onderwerpen deze maand: een gesprek met de ouderenbonden, de dienstverlening rondom zorg en welzijn, het busvervoer in de metropoolregio, Avalex, informatie over de keervoorziening van de randstadrail en de volgende stap in de samenwerking van de PvdA met GroenLinks.

Samenwerkende ouderenbonden op bezoek bij de fractie
SBO is het samenwerkingsverband van de plaatselijke afdelingen van de ouderenbonden KBO en PCOB. SBO treedt op als belangenbehartiger van ouderen in Pijnacker-Nootdorp bij onderwerpen zoals zorg, welzijn, veiligheid, gezondheid, wonen, digitalisering, stapeling van kosten voor ouderen en mobiliteit.
Vertegenwoordigers van de ouderenbonden spraken met fractieleden van de PvdA en GroenLinks over een aantal onderwerpen. Zo kwamen aan de orde: zorgmijding en de stapeling van kosten, de WMO, zorgen over de regels rondom het Persoonsgebonden budget (PGB), wens voor een regelvrij maatwerkbudget, digitale dienstverlening, de blijverslening, huisvesting en (sociale) woningbouw. De ouderenbonden gaven aan momenteel vooral een integraal ouderenbeleid te missen. De fracties vonden het een heel nuttig gesprek omdat er over een heel aantal onderwerpen overeenstemming is. De afspraak is dan ook gemaakt dat we regelmatig in contact zullen blijven met de ouderenbonden.

Dienstverlening rond informele zorg en welzijn
D66 trok deze maand aan de bel over de uitvoering van een motie over de welzijnscentra die op 30 juni 2016 was aangenomen. De motie was destijds ingediend door D66, Eerlijk Alternatief, PvdA, VVD, CDA, CU/SGP en PvdD en vroeg aan het College onder andere om met voorstellen te komen waarin de continuïteit van de welzijnscentra in Pijnacker en Delfgauw voor de komende jaren is gewaarborgd en de functie van het welzijnscentrum in Nootdorp wordt geoptimaliseerd. De voorstellen moesten worden uitgewerkt in samenwerking met de welzijnsorganisaties en de maatschappelijke netwerkorgansiaties. Volgens het College was de motie uitgevoerd door het opstellen van een rapport door bureau “Twijnstra Gudde”; “Sturen met Subsidiëring” en kon deze het vinkje ‘afgedaan’ krijgen. De discussie tussen de gemeenteraad en de wethouder ging er op 12 en 19 januari stevig aan toe. In de discussie bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad het niet eens was met hoe het College de motie uitvoerde, maar wethouder Minderhoud bleek niet te bewegen zijn visie te geven op de huidige dienstverlening rond informele zorg en welzijn. Ook deelde hij de visie van de meerderheid van de raad niet dat de wijze waarop de netwerkpartners worden gefinancierd (met beleidsgestuurde contractfinanciering) de netwerkpartijen onnodig belast met extra bureaucratie en administratieve werkzaamheden. Dat betekende dat er op 26 januari een motie vreemd aan de agenda werd ingediend door alle partijen in de gemeenteraad behalve Gemeentebelangen. De motie sprak uit dat het College voortvarend, snel en concreet uitvoering moet geven aan de motie van 30 juni 2016 en in samenwerking met de netwerkpartijen tot een breed gedragen uniform financieringssysteem moet komen. In het eerste kwartaal van 2017 moet het College aan de raad aangeven voor welk systeem gekozen is. Alle fracties, met uitzondering die van Gemeentebelangen, stemden voor deze motie.

Busconcessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De Vervoersautoriteit MRDH is opdrachtgever voor de vier concessies voor het busvervoer binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tussen december 2018 en december 2019 eindigen deze concessies. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de nieuwe concessies.  Als gemeente hebben wij de mogelijkheid onze zienswijze bij de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit MRDH in te dienen. Dit stond in de gemeenteraadscyclus van januari op de agenda. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het belang van de buurtbus steviger benadrukt moet worden. Dit gebeurde door unaniem het amendement van D66 te steunen dat het belang  van de buurtbus als fijnmazig en uniek netwerk van openbaar vervoer tussen de kernen Pijnacker, Nootdorp, Oude Leede, Delfgauw en Emerald waarborgt.
Op initiatief van de PvdA werd een amendement ingediend om er bij de Metropoolregio op aan te dringen dat de nachtbus eerder gaat rijden. De laatste metro vanuit Rotterdam vertrekt vlak na middernacht, de eerste nachtbus gaat pas vanaf 1.00 uur rijden. Het amendement dringt aan op een start op zijn laatst om 00.30 uur, zodat er geen gat in de dienstregeling ontstaat op een moment dat er nog veel reizigers zijn. Het amendement werd mede ondertekend door GroenLinks, CDA, PvdD, VVD en GBPN. D66 en Eerlijk Alternatief stemden tegen, de overige partijen waren voor.

Avalex
Pijnacker-Nootdorp is één van de gemeenten die deelneemt aan het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. De gemeenteraad kreeg de conceptbegrotingswijziging voor 2017 voorgelegd. Zo is er een nieuwe tariefstructuur op basis van het aantal huisaansluitingen van de gemeenten. Ook moet er 1,5 miljoen euro bezuinigd gaan worden door Avalex doordat er vertraging is in het invoeren van het project Grip op Grondstoffen en het wegvallen van de kosten en opbrengsten van het overlaadstation in Delft. Al eerder moest Avalex de bedrijfsafvaltak verkopen, ook hierdoor zijn er minder opbrengsten. Vanaf 2013 heeft Avalex de kosten verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens een vast bedrag om de financiële situatie van Avalex te verbeteren. Afspraak daarbij was dat zodra het eigen vermogen van Avalex weer positief zou zijn, een nieuwe kostenverdeling zou worden bepaald. Het eigen vermogen van Avalex is sinds eind 2015, een jaar eerder dan verwacht, positief. Het Algemeen Bestuur heeft daarom op 1 december 2016 een nieuw kostenverdeling vastgesteld. De kosten worden daarbij met de gemeenten vanaf 2018 verrekend volgens de werkelijke kosten per gemeente op basis van het aantal huisaansluitingen. Gevolg van een nieuwe tariefstructuur is dat sommige gemeenten daarvan voordeel hebben en andere nadeel. De gemeente Delft heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de nieuwe tariefstructuur, omdat Delft een zeer nadelig uit de nieuwe structuur komt.
De bijdrage die Pijnacker-Nootdorp dit jaar aan Avalex kwijt is, is lager dan verwacht. Maar dat betekent niet dat de gemeenteraad niet kritisch was, in tegendeel zelfs. In een amendement, ingediend door D66, VVD, Gemeentebelangen, Partij voor de Dieren, Eerlijk Alternatief en Christenunie/ SGP wordt benadrukt dat nog niet alle aanbevelingen uit eerdere zienswijzen zijn overgenomen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit van de aangeboden vergaderstukken door Avalex. Verder is onder andere benadrukt dat de uitkomsten van de startwijken bij de omslag naar omgekeerd inzamelen betrokken moeten worden voor de investeringen, om zo de beoogde opbrengst te realiseren. Behalve de indieners steunden ook PvdA en GroenLinks het amendement, tegen stemden CDA en Trots.

Extra ALV: leden stemmen in met samenvoegen GroenLinks en PvdA
Op 30 januari vond er een extra ledenvergadering plaats, zowel bij GroenLinks als bij de PvdA. De leden van GroenLinks en de leden van PvdA Pijnacker-Nootdorp hebben ja gezegd tegen het plan om als één partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Daarbij zullen zij de naam Progressief Pijnacker-Nootdorp (PvdA-GroenLinks) voeren. Beide politieke partijen hebben de afgelopen jaren al nauw samengewerkt en zijn nu klaar voor de volgende stap. De afgelopen maanden is door de besturen en de fracties hard gewerkt om een lokale fusie tot stand te brengen. Politieke partijen hebben verschillende mogelijkheden om samen te werken. De PvdA en GroenLinks kiezen voor de meest vergaande: er wordt een nieuwe politieke partij opgericht.

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems