Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 5 maart 2017

Nieuws uit de fractie februari 2017

In februari ging het over zorgen over de bereikbaarheid van de kernteams WMO, maar ook het adopteren van afvalbakken had onze aandacht. Daarnaast ook de woonvisie, ruimte voor een analoog weggetje naast de digitale snelweg en meer. En: het is campagnetijd!

Raad vraagt om verbeteren bereikbaarheid kernteams WMO
In het maandverslag over de maand januari schreven we al dat de ouderenbonden bij onze fractie langs was geweest voor een gesprek. Een van de punten die aan de orde kwamen in dat gesprek, was dat mensen die contact wilden met een kernteam voor de WMO vaak meerdere keren hun verhaal moeten doen, het gaat hier vaak om heel persoonlijke, privacy-gevoelige onderwerpen. Van andere fracties begrepen wij dat ook zij vanuit verschillende kanten dezelfde signalen hebben gekregen. Het initiatief van de VVD-fractie om een motie vreemd aan de agenda in te dienen om dit probleem aan te kaarten steunde de PvdA-fractie dan ook gelijk. Alle fracties, behalve Gemeentebelangen, dienden de motie mee in. De motie stelt dat de kernteams eenvoudig toegankelijk moeten zijn en dat deze bereikbaarheid minder schijven moet verlopen. Het verzoek aan het College was het keuzemenu bij het telefoonnummer 14015 (het algemene telefoonnummer van de gemeente) aan te passen om zo direct doorverbonden te kunnen worden met een medewerker met kennis van zaken over WMO en kernteams. In reactie op deze motie strooide de wethouder met cijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek, meldde hij dat de medewerkers van het klantcontactcentrum van 14015 goed opgeleid zijn, juist voor dit soort vragen en dat het praktisch niet te doen was dat WMO-consulenten de hele dag door telefonisch bereikbaar zijn, juist omdat zij bijvoorbeeld ook bij mensen thuis komen voor keukentafelgesprekken en dan dus niet bereikbaar zijn op het gemeentekantoor. Marieke van Bijnen (PvdA) gaf als optie nog dat het dan misschien niet een knopje, maar dat er dan een andere manier bedacht zou moeten worden zodat kwetsbare mensen niet keer op keer hun verhaal hoeven te doen. Bijvoorbeeld door een paar keer per week een vast inbelspreekuur in te stellen. De wethouder ging niet op deze uitgestoken hand in, maar bleef erbij het probleem niet te zien en hij herhaalde dat het nu al goed geregeld is en bleef de motie met klem ontraden. Raad en wethouder bleven dan ook tegenover elkaar staan, de motie werd in stemming gebracht en vervolgens aangenomen, met alle partijen voor behalve Gemeentebelangen. Na afloop was wethouder Minderhoud, volgens een artikel van Pijnacker-Nootdorp TV, ‘nijdig’. Hij zou gezegd hebben de motie “echt niet te gaan uitvoeren”.
Dit was uiteraard de aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen door VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CU-SGP, EA en Trots of dat wat in het artikel stond klopt en zo ja, waarom hij de klachten over de bereikbaarheid van de kernteams niet serieus neemt. Een paar dagen later kwam het antwoord. Het klopte inderdaad dat de wethouder het zo gezegd heeft als in het artikel staat. Het was volgens het College beter geweest als het niet zo gezegd was door de wethouder omdat hiermee een verkeerd beeld is opgeroepen. Een goede toegang voor bewoners met vragen is juist belangrijk volgens het College. De signalen van slechte bereikbaarheid komen alleen het College niet bekend voor en daarom ook niet overeen met het beeld dat het College heeft van de bereikbaarheid. Ze willen eerst uitzoeken wat de feiten zijn, voordat ze met de motie aan de slag gaan. Kortom, het College betreurt de ophef, maar gaat dus nog niet aan de slag met het oplossen van het door de gemeenteraad gesignaleerde probleem maar wil eerst zelf zien of het probleem bestaat. De PvdA vindt het jammer dat juist op dit onderwerp, waar het gaat om kwetsbare inwoners, de hakken zo in het zand worden gezet en het probleem dreigt te verzanden in een welles-nietes spelletje. Wij hopen in elk geval dat de motie voldoende aanleiding is om de bereikbaarheid nog eens goed tegen het licht te houden en dat problemen opgelost gaan worden.
Analoog weggetje naast de digitale snelweg
De raad besprak het voorstel van het College om de wettelijk verplichte kennisgevingen voortaan alleen nog maar online te publiceren. Hiervoor is een wettelijke grondslag nodig en dat kan door de gemeenteraad een ‘verordening elektronische kennisgeving’ te laten vaststellen. Tot nu toe verschenen de wettelijk verplichte kennisgevingen, zoals bestemmingsplannen en vergunningen,  in de Telstar / Eendracht. De redactionele pagina’s die de gemeente inkoopt in de Telstar/ Eendracht om nieuwsberichten te publiceren blijven overigens gewoon bestaan. GroenLinks en PvdA vinden het een goede ontwikkeling om de wettelijk verplichte kennisgevingen voortaan digitaal te publiceren, maar vroegen wel aandacht voor het feit dat er altijd inwoners zullen zijn die niet zijn aangesloten op internet door fysieke en/of financiële beperkingen. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat zo’n 5% van de bevolking niet digitaal redzaam is en dat ook niet zal worden. GroenLinks en PvdA namen dan ook het initiatief voor een motie, mee ingediend door D66, Eerlijk Alternatief en PvdD, om een eenvoudige oplossing te zoeken voor de groep inwoners die niet zijn aangesloten op het internet, eventueel samen met het SWOP, zorginstellingen of het maatschappelijk werk, zodat in elke kern de informatie analoog (= op papier) ter inzage ligt, en hiervan melding te maken in de Telstar / Eendracht. De burgemeester is portefeuillehouder en gaf aan de motie als steun in de rug te ervaren omdat het juist ook de bedoeling is de informatie voor iedereen toegankelijk te houden, mogelijk zelfs beter toegankelijk te krijgen. Alle fracties, behalve Gemeentebelangen stemden voor de motie. Ook was Gemeentebelangen de enige partij die tegen het raadsvoorstel heeft gestemd.

 

Woonvisie Haaglanden
Sinds de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden werken de wethouders Wonen van deze negen

gemeenten samen in de Bestuurlijke Tafel Wonen. Om de regionale woningmarkt verder te versterken, hebben zij de Woonvisie Woningmarktregio Haaglanden opgesteld. Het verzoek aan alle negen gemeenteraden is om in te stemmen met deze regionale woonvisie. De regionale woonvisie is opgesteld om de woningmarktregio te versterken en geeft zowel richting aan de

intergemeentelijke samenwerking als aan de samenwerking met betrokken partijen zoals woningcorporaties,  ontwikkelaars, (zelf)bouwers en inwoners. Inhoudelijk draagt de visie bij aan de volgende doelen: zo veel mogelijk realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte; voldoende betaalbare woningen verspreid in de regio; duurzame en levensloopgeschikte woningvoorraad ; prettige woonwijken.

Amarins Komduur liet namens de PvdA-fractie in de oordeelsvormende vergadering het vooral een eigenaardige woonvisie te vinden. Zo wordt er in het stuk wel de ambitie uitgesproken om het tekort aan sociale en betaalbare woningen op te lossen, maar ook staat in het document dat uit onderzoek blijkt dat het voorgenomen bouwtempo van de negen gemeenten ligt daarvoor te laag ligt.

De woonvisie heeft als bedoeling nadrukkelijk aan te sluiten bij de (concept) lokale woonvisies van de gemeenten. Het eigenaardige is dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp deze niet heeft. Tijdens de oordeelsvormende vergadering bleek dat de gemeenteraad de eerder besproken Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018 kan zien als een soort van woonvisie. Dit is een interessante uitspraak van wethouder Meltzer aangezien de gemeenteraad toen de Uitvoeringsstrategie behandeld werd te horen kreeg dat dit vooral uitvoering betrof en niet de visie en dat uitspraken over de toekomstige strategie nog niet hierin thuis horen. De PvdA heeft dan ook aangegeven het te betreuren dat op zo’n belangrijk onderwerp er geen (langere termijn) visie is. Zie hiervoor ook de quote op de voorzijde van de woonvisie van de wethouder wonen van Pijnacker-Nootdorp: “De   suburbane   woonwijk   heeft   plaatsgemaakt   voor   een   aantrekkelijk aanbod     van     dorpse,     landelijke  of exclusieve  buurten. Daar   heeft   heel Haaglanden baat bij‘’   Dat lijkt eerder uit de koker van de citymarketing te komen dan dat het gebaseerd is op wat Pijnacker-Nootdorp nodig heeft. Wel is de PvdA-fractie erg blij met het principe in deze woonvisie om in de buurt van openbaar vervoer knooppunten te kiezen voor gestapelde bouw. Ook wel weer bijzonder is dat de meerderheid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in januari een bestemmingsplan aanneemt met daarin boerderettes naast de Randstadrailhalte in Pijnacker-Zuid en een maand later de woonvisie Haaglanden steunt die juist zegt dat je gestapeld moet bouwen bij de haltes.

Kortom, de eindconclusie van de PvdA is dat het een wat eigenaardig document is wat scherper had gekund en nog echte ambitie mist, maar op zich wel de goede richting op gaat. Daarom hebben we uiteindelijk ook met de woonvisie ingestemd. De enige partijen die tegen stemden waren Trots en Gemeentebelangen omdat er onvoldoende geregeld wordt voor de ‘eigen’ inwoners.

 

Keervoorziening is een kans om geluidshinder Randstadrail terug te dringen
De Randstadrail is een succesvolle lightrailverbinding tussen Rotterdam en Den Haag (lijn E) en Den Haag en Zoetermeer (lijnen 3 en 4). Iedereen die wel eens in de spits gebruikt maakt weet dat het soms overvol zit, de lijnen kennen capaciteitsproblemen. De E-lijn tussen de haltes Berkel Westpolder en Rotterdam CS is het meest knellende punt. De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft onlangs nog aandacht gevraagd voor het omhoog brengen van de frequentie van zowel lijn E. Want ook in Pijnacker en Nootdorp zitten de metrostellen van de Randstadrail vaak al behoorlijk vol. Het voorstel was om dit te doen door een keervoorziening ter hoogte van Leidschenveen aan te leggen, zodat zowel inwoners van Pijnacker als die van Nootdorp kunnen profiteren van een vaker rijdende metro. Helaas bleek uit de afweging tussen 15 mogelijke locaties voor de keervoorziening dat een keervoorziening bij Leidschenveen onmogelijk is omdat gezamenlijk gebruik van sporen door metrovoertuigen van Lijn E en NS-treinen niet mogelijk is omdat NS-sporen een andere bovenleiding en een andere beveiliging kennen. Uit de studie kwamen drie mogelijke potentiële locaties, de locatie ter hoogte van Kraaienburg in Pijnacker kwam daar uit als meest optimale. Deze locatie heeft als voordeel voor de inwoners van Pijnacker (Zuid) dat ze nog kunnen profiteren van de verdubbeling van de frequentie in de spits van 6 naar 12 metro’s per uur. Ook biedt deze locatie de kans om maatregelen te treffen tegen de geluidshinder van de metro. Hierover krijgt de gemeenteraad al lange tijd klachten. Maar het geluid is met de huidige frequentie nog niet dusdanig dat er (wettelijk gezien) maatregelen genomen moeten worden. Hans Voerknecht heeft in de oordeelsvormende vergadering dan ook betoogd namens de PvdA dat nu het moment is, om voor het hele gebied wat aan het geluid te doen. In het Collegevoorstel zouden alleen de direct omwonenden van de keervoorziening er behoorlijk op vooruit gaan: ze krijgen dan wel de keervoorziening, maar daarbij ook geluidwerende schermen. Hans Voerknecht is ter plekke geluid gaan meten en gaan rekenen en rekende de raadsleden voor dat het in de toekomst wel de helft kan schelen in geluid, ondanks de toegenomen frequentie in ritten. Alleen, de geluidswering was alleen bedacht voor het stuk direct om de keervoorziening heen. Dat lost het probleem voor de andere bewoners, die verder weg wonen maar ook geluidshinder ervaren niet op. De omwonenden riepen de gemeenteraad dan ook op om ‘het ijzer te smeden als het heet is’. Oftewel, maak gebruik van dit moment om het gelijk goed aan te pakken. De Metropoolregio (MRDH) wil graag een keervoorziening: prima, maar dan willen wij daar als gemeente Pijnacker-Nootdorp ook iets voor terug. In de besluitvormende raadsvergadering is dan ook een unaniem amendement ingediend om het Collegevoorstel aan te scherpen.  Het amendement vraagt aan het College om in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH niet in te stemmen met een keervoorziening tenzij geluidreducerende maatregelen worden getroffen op het spoor in Pijnacker, waaronder, maar niet uitsluitend, straten ter hoogte van Pijnacker-Centrum, Koningshof, Klein Vlieland en de Polderweg waar nu geluidsoverlast van de Randstadrail wordt ervaren en waar geluidsoverlast te verwachten is en om in overleg met de inwoners een programma van eisen op te stellen waarin gekeken wordt naar de beste inpassing in de leefomgeving en de werkzaamheden op de late avond en in de nacht tot een minimum worden beperkt.
Op 28 februari ontving de gemeenteraad een informatienota van het College dat de bespreking door de MRDH niet meer op 8 maart zal plaatsvinden, maar later, omdat het amendement van de gemeenteraad zorgt dat nadere financiële detaillering en verdere uitwerking van het project nodig is. Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met de MRDH en de gemeenteraad wordt geïnformeerd zodra meer bekend is.

 

PvdA stelt vragen over adoptie van afvalbakken door bewoners

In de lokale media werd bericht over dat weinig gebruikte afvalbakken verwijderd zullen gaan worden door de gemeente, tenzij buurtbewoners ze adopteren. De afvalbakken die gaan verdwijnen hebben een rode sticker gekregen zodat omwonenden weten dat deze afvalbak geadopteerd kan worden. PvdA en GroenLinks hebben hierover vragen gesteld. De antwoorden leveren op dat het verwijderen van de afvalbakken hoort bij eerder afgesproken beleid en onze zorgen over toename van zwerfvuil worden niet gedeeld, want volgens het College blijven voldoende afvalbakken beschikbaar. Tot nu toe is er slechts één gegadigde om een afvalbak te adopteren. Ook maken we uit de antwoorden van het College op dat volgens het College adoptie in algemene zin een bruikbaar instrument is om onze inwoners zich verantwoordelijk te laten voelen voor en te betrekken bij hun directe woonomgeving. Het is de PvdA-fractie nog onduidelijk of dit al staand beleid is of nog slechts een voornemen, of wat de hier achter liggende visie is. Ook de Partij voor de Dieren heeft over hetzelfde onderwerp vragen gesteld.

 

PvdA en GL stellen vragen over voortgang Fair Trade gemeente

GroenLinks, PvdA en PvdD hebben vragen gesteld om helder te krijgen wat er terecht gekomen is van het raadsbesluit uit 2014 om een Fair Trade-gemeente te worden.

Zo willen we weten wat de gemeente doet (politiek, bestuur en ambtelijke-organisatie) om het goede voorbeeld te geven.  En waarom er van het besluit afgeweken om in 2014/15 een Fair-Trade gemeente te zijn. Lees alle vragen door te klikken op deze link.

 

Schriftelijke vragen naar aanleiding uitvoering motie “keukentafelgesprekken”

De fracties van CU/SGP, D66, GroenLinks, PvdA en VVD hebben vragen gesteld aan het College over de uitvoering van de motie “keukentafelgesprekken”, aangenomen op 8 november 2016.  Op 20 december jl. informeerde het College de Raad over hoe de motie “keukentafelgesprekken” wordt uitgevoerd, maar deze brief is op een aantal punten nog onduidelijk over hoe het College de motie uit zou willen voeren behalve het overhandigen van een leaflet aan de WMO-cliënt.

Zo is nog niet duidelijk welke specifieke verbetermaatregelen het College heeft genomen of gaat nemen om het volgende cliëntervaringsonderzoek WMO een positiever beeld te doen geven. Ook is nog niet duidelijk naar welk concreet niveau van verbetering op de verschillende aspecten het College streeft. Ook hebben de gemeenteraadsleden signalen ontvangen dat er een wachtlijst zou zijn ontstaan voor het keukentafelgesprek, daarom zijn ook hier vragen over gesteld. Zo willen de fracties weten welke maatregelen genomen worden om het probleem van de wachtlijst aan te pakken.

 

 Interview PvdA en GroenLinks met Pijnacker-Nootdorp TV
Pijnacker-Nootdorp TV heeft fractievoorzitters Marieke van Bijnen en Wineke ’t Hart geinterviewd over de plannen voor Progressief Pijnacker-Nootdorp. Het interview is hier te zien.

 

Campagne!

Momenteel is de afdeling druk met campagnevoeren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Op 4 maart hebben we campagne gevoerd in Pijnacker en Nootdorp. Ook mee op campagne? Neem contact op met het bestuur.

Agenda gemeenteraad in maart

In maart staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

Vaststellen bestemmingsplan Groene Buffer Delfgauw, intentie realisatie VMBO / Vakschool, de Sportagenda Pijnacker-Nootdorp 2017-2018, Waterklimaatplan, Ontwerp Lintenvisie, bestemmingsplan ’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving.

 

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems