Door Amarins Komduur-Daems op 30 december 2016

Nieuws uit de fractie december 2016

Deze maand vergaderde de gemeenteraad over de bekostiging van maatschappelijke voorzieningen zoals het ouderenwerk, het jeugd- en jongerenwerk en muziek- en toneelverenigingen. Ook werd er gesproken over het stimuleringsfonds particulier initiatief. Een ander groot onderwerp was de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone voor Pijnacker-Centrum, bedoeld als impuls voor het vestigingsklimaat en daarmee aan een bruisend en vitaal winkelcentrum. Twee door de PvdA ingediende moties werden helaas verworpen maar belangrijker is dat de twee (mede) door de PvdA ingediende amendementen zijn aangenomen.

Verlenging Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017
Het College van B&W had aan de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de verlenging van het Subsidiebeleidskader met twee jaar, tot en met 2019. Omdat in dit voorstel geen rekening gehouden werd met eerdere toezeggingen aan de gemeenteraad, over de evaluatie van de verwachte impact van de nieuwe aanpak, heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen in het voorgestelde besluit gemaakt. In het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke voorzieningen 2014-2017 is de visie van de gemeente op bekostiging van maatschappelijke voorzieningen vastgelegd. Denk hierbij aan het ouderenwerk, het jeugd- en jongerenwerk en muziek- en toneelverenigingen. De verdeling van het beschikbare subsidiegeld is op deze visie gebaseerd.
Toen in 2014 begonnen werd met het subsidiebeleidskader is afgesproken dat er in 2017 een evaluatie zou plaatsvinden om goed te gevolgen van de nieuwe aanpak te kunnen zien. De gemeenteraad vindt dit belangrijk omdat toen het nieuwe subsidiebeleidskader werd opgesteld, een aantal effecten werden vermoed maar deze nog niet aan te tonen waren, want hiervoor moest ervaring opgedaan worden met het nieuwe systeem. Alleen maar verlengen, zonder te gaan evalueren spoort dan ook niet met de uitgesproken wens te willen leren van de ervaringen opgedaan in de eerste jaren van het nieuwe subsidiebeleidskader.
Ook is het wenselijk dat de evaluatie voor de volgende verkiezingen van 2018 uitgevoerd wordt, om te voorkomen dat tijdens de verkiezingen nog steeds onduidelijkheid bestaat over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleidskader.
Met het amendement dat door PvdA als eerste indiener en VVD, D66, Eerlijk Alternatief, GroenLinks, PvdD, CU/SGP en het CDA werd ingediend, wordt het subsidiebeleidskader dan ook maar slechts met één jaar verlengd, tot uiterlijk 2018 en voor 1 januari 2018 moeten de uitkomsten van de evaluatie, inclusief de evaluatie van het stimuleringsfonds, aan de gemeenteraad gezonden worden. Het amendement is met 23 stemmen voor en 8 tegen aangenomen, alleen Gemeentebelangen en Trots waren tegen. De PvdA was ook medeindiener van een motie op initiatief van D66, samen met CU/SGP om het subsidiebeleidskader te versterken door duidelijke programma’s te benoemen, zodat de maatschappelijke partners zich op deze programma’s kunnen richten en de onderlinge samenwerking versterkt wordt. Deze motie is verworpen met 9 stemmen voor (D66, PvdA, CU/SGP ) en 22 stemmen tegen (CDA, VVD, GB, EA, PvdD, GL en Trots).

Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016
Ook het Stimuleringsfonds particulier initiatief stond op de agenda van de raad van december. Doel van het  Stimuleringsfonds  is  het  stimuleren  en  faciliteren  van  activiteiten  die  bijdragen  aan  het  deelnemen  aan, versterken  of  opbouwen  van  sociale  netwerken  rondom  jeugd  van  0  tot  en  met  23  jaar, mensen met een beperking en kwetsbare inwoners. De evaluatie na twee jaar looptijd laat zien dat het subsidieplafond van €100.000 euro per jaar is toereikend geweest, hierdoor is de extra bijdrage van €112.000 nog niet aangesproken. Het College heeft dan ook bij de meerjarenbegroting 2017-2020 voorgesteld om de voor 2017 extra beschikbare €112.000 te bestemmen voor het ondersteunen en faciliteren van incidentele evenementen en activiteiten die breed gedragen en gewaardeerd worden, maar nu vaak net binnen de regels voor subsidie passen. Volgens het College werd het met de nieuwe regels wel mogelijk om evenementen te subsidiëren die bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in de gemeente.
Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering stelde Marieke van Bijnen namens de PvdA dat het een goede zaak is dat evenementen die de sociale samenhang bevorderen nu ook in aanmerking voor subsidie komen. Zo vindt de PvdAfractie het erg vreemd dat een evenement als de Bieslanddagen vorig jaar niet in aanmerking kwam voor subsidie. Maar het was volgens Marieke van Bijnen zeer de vraag of de criteria in het nieuwe Collegevoorstel, niet teveel beperking geven voor sport- en/of culturele evenementen. Want ook deze zouden moeten voldoen aan minimaal één van de gemeentelijke beleidseffecten (jeugd die gezond, veilig en kansrijk opgroeit, gezonde inwoners en zo zelfredzaam mogelijke inwoners). Een dag voor de raadsvergadering kwam er een brief van wethouder Minderhoud dat het College inderdaad bereid was om dit toetsingscriterium voor evenementen te schrappen, maar hiervoor wel een amendement vanuit de gemeenteraad  af te wachten.
Ook werd in de regeling gesproken over dat het evenement ‘breed gedragen’ en ‘gewaardeerd’ moet zijn, zonder dat duidelijk is wat hieronder wordt verstaan. Het schrappen van deze voorwaarden geeft voor de aanvrager dan ook meer duidelijkheid of zijn activiteit of evenement past bij de doelstellingen van het fonds. De PvdA vindt namelijk ook dat het voor de organisaties niet te ingewikkeld moet zijn om de subsidie aan te vragen, we kunnen niet van onze vrijwilligersorganisaties verlangen dat ze volleerde subsidie-experts zijn.  Ook stond in het oorspronkelijke voorstel genoemd dat promotie van de gemeente een doel zou mogen zijn van de stimuleringssubsidie. De PvdA vindt dat dit geen hoofddoel mag zijn van deze subsidieregeling, voorop staat het bevorderen van de sociale samenhang. Op initiatief van de PvdA is dan ook een amendement ingediend dat bovenstaande angels uit het Collegevoorstel haalt. Het amendement is behalve door de PvdA ingediend door VVD, D66, GroenLinks, Eerlijk Alternatief en het CDA. Het amendement is unaniem aangenomen.

Motie veiliger fietspad Katwijkerlaan verworpen
Op initiatief van GroenLinks werd bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Katwijk en Nieuwkoop 2017 een motie ingediend over het fietspad Katwijkerlaan.
Dit is een belangrijke fietsroute tussen Pijnacker en Zoetermeer, maar veel fietsers vinden het een onprettige route: de scheiding met het snel rijdende autoverkeer is slechts door een opstaande rand, als het regent worden fietsers vies van het opspattend regenwater van het autoverkeer en het fietspad wordt als smal ervaren omdat het talud van de dijk meteen aan de rand van het fietspad begint. Ook is de Katwijkerlaan behalve een doorgaande weg een dijk, met grote kweldruk vanaf de Katwijkerlaan. Met de motie werd het College gevraagd samen met het Hoogheemraadschap te verkennen om maatregelen ter beperking van kwel de komende 10 jaar nodig zijn en of het mogelijk zou zijn extra ruimte te realiseren, het fietspad te verbreden, ten gunste van de veiligheid van de fietsers en de raad de resultaten hiervan te laten weten voor 1 maart 2017.
De motie werd mede ingediend door PvdA en Trots. Helaas stemden alleen de indieners voor en is de motie met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.

Instelling van een Bedrijfsinvesteringszone voor Pijnacker-Centrum
Begin 2015 hebben de ondernemers in Pijnacker-centrum een plan van aanpak gepresenteerd over

hoe zij ‘samen met de gemeente’ willen komen tot een bruisend, vitaal en toekomstbestendig centrum. De gemeente is sindsdien structureel met de ondernemers in gesprek en faciliteert zoveel mogelijk actiepunten uit het plan (o.a. actualisatie bestemmingsplan, aanpassingen markt, feestverlichting). Een van de andere actiepunten uit dit plan is om te komen tot een verbeterde samenwerking met funding via het BIZ-model (Bedrijveninvesteringszone). Met een financiële bijdrage vanuit de gemeente is er een kwartiermaker gestart om te komen tot deze BIZ.

Dit heeft geleid tot een BIZ-plan, BIZ-bestuur en een positieve proefpeiling onder de betrokken ondernemers. De ondernemers verzoeken de gemeenteraad om een bedrijveninvesteringszone in te voeren voor Pijnacker-centrum. De  gemeenteraad werd gevraagd de benodigde verordening vast te stellen en vervolgens de wettelijke draagvlakmeting uit te voeren. In de oordeelsvormende raad had Marieke van Bijnen nog vragen gesteld aan de wethouder over de perceptiekosten, dit zijn de kosten van administratie die zijn gemoeid met de heffing en invordering van belastingen. Het leek in het voorstel alsof deze kosten voor het ondernemersfonds voor rekening van de gemeente komen en die van de BIZ voor die van de ondernemers maar hoe het precies zat bleek niet duidelijk uit de stukken. Uit schriftelijke antwoorden van de wethouder bleek dat ondernemersfonds en BIZ gelijk worden behandeld en dat de perceptiekosten in beide gevallen voor rekening van de gemeente komen. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de instelling van een BIZ.

 

PvdA en GroenLinks denken na over intensievere samenwerking

Op 15 december hebben PvdA en GroenLinks het volgende gezamenlijke persbericht uitgebracht:
In de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bekijken de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks de mogelijkheden van een intensievere samenwerking. “De afgelopen jaren hielden wij al regelmatig gezamenlijke fractievergaderingen, met bijvoorbeeld als resultaat een heel aantal gezamenlijke amendementen en moties” zegt fractievoorzitter van GroenLinks Wineke ’t Hart. Marieke van Bijnen, fractievoorzitter van de PvdA vult haar aan: “Dat we zo samen optrekken bevalt beide partijen goed, daarom verkennen wij nu de mogelijkheden voor wat nauwere samenwerking.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014 hadden beide partijen al een lijstverbinding om ervoor te zorgen dat een eventuele restzetel aan de linkerkant van het politieke spectrum terecht zou komen.

 

De beste wensen voor 2017
Namens het bestuur en de fractie zijn de leden van de afdeling uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2016, om 15.00 uur van de afdeling Pijnacker-Nootdorp. Onder het genot van een hapje en een drankje bespreken we het afgelopen jaar door, en wat ons nog te wachten staat in het nieuwe jaar. Via de mail die u op 28 december vanuit het secretariaat ontving kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems