Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 22 mei 2016

Nieuws uit de fractie april 2016

In de maand april zat elke vergaderavond de publieke tribune vol. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Er waren veel insprekers over wel of geen woningen aan de Zuideindseweg 56c, maar ook over de plannen voor huisvesting van scholen en de mogelijke komst van een speelautomatenhal kwamen inwoners en ondernemers inspreken. Daarnaast stonden er deze maand nog veel meer grote onderwerpen op de agenda.

Visie schoolbesturen onderwijs, kinderopvang en huisvesting
Al een jaar geleden ging het in de gemeenteraad ook over de huisvesting van basisscholen. Het plan is toen teruggestuurd door de gemeenteraad naar het College om het opnieuw te laten ontwikkelen. Afgelopen maand heeft de gemeente een gezamenlijke visie van gemeente, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen gepresenteerd. Centraal in deze visie staat dat er in iedere wijk een integraal kindcentrum (IKC) moet zijn.  Onze fractie was in de raadsvergaderingen dan ook zeer positief dat na een eerder collegevoorstel in verband met onderwijs- accommodaties, waarin geen gezamenlijke visie van onderwijsbesturen en gemeente verwoord stond, er nu zelfs gezamenlijke visie ligt van schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Er ligt een prachtige visie, een Integraal Kind Centrum (IKC) in elke wijk. Afgestemd op de leerlingenprognoses, er is goed rekening gehouden met de krimp van leerlingenaantallen in Delfgauw en Nootdorp en juist met groei in Pijnacker.  Marieke van Bijnen gaf aan dat de stip op de horizon de PvdA-fractie zeer aanspreekt. Natuurlijk is het nog een stip en moet er vanuit deze gezamenlijke stip nog hard samengewerkt worden aan de daadwerkelijke inhoudelijke invulling van de samenwerking in IKC’s. Dat gaat niet alleen op voor de nieuwe locaties, zoals genoemd in het stuk. Maar ook voor de bestaande IKC’s zoals MFA Het Nest met drie scholen en BSO en de Beatrixschool. De uitdaging zal er in zitten om ook binnen deze IKC’s ruimte te creëren voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en verbreding van het aanbod. Waarbij ouders en kind centraal staan en vraaggericht een aanbod op maat krijgen.  Dat ouders en kinderen centraal moeten staan, betekent ook dat bij de ontwikkeling van de plannen, zij serieus betrokken worden. De betrokkenheid van ouders is in de visie nog niet meegenomen. Sterker nog,  de overgangsperiode naar de nieuwe IKC’s toe kan ook voor ouders en kinderen heel vervelend zijn. Wij denken dan vooral aan de kinderen die gebruik maken van dislocatie de Sytwinde van OBS de Winde. Er zijn handtekeningenacties gestart om de sluiting van deze dislocatie tegen te gaan. Marieke van Bijnen heeft zowel in de oordeelsvormende vergadering als de besluitvormende vergadering gevraagd of het College ook nog een rol voor zichzelf weggelegd in de ontstane onrust die is ontstaan bij de ouders en kinderen van de Winde?  Maar wethouder José van Egmond bleef bij het punt dat het een integraal pakket was, afgesproken met de schoolbesturen en dat het een zaak van de schoolbesturen en medezeggenschapsraden zelf was om het uit te werken. Ook de vraag van de PvdA dat toch zeker vanuit de IKC- gedachte de school toch juist ook een wijkvoorziening is, kwam het wat technocratische antwoord van de wethouder dat in Pijnacker-Nootdorp de dorpen gezien worden als ‘wijk’, dus dan is er, ook al verdwijnt de school aan de Sytwinde, dan kunnen de ouders nog altijd in Nootdorp, dus in de eigen wijk, terecht. Omdat er geen beweegruimte bij het College zat, en er in de dagen voor de besluitvormende vergadering duidelijk werd dat de medezeggenschapsraden van de scholen niet geadviseerd hadden aan de schoolbesturen terwijl dit wettelijk gezien wel had gemoeten, kwam de PvdA samen met Trots, GroenLinks en Liberaal Lokaal met een amendement. Dat het vreemd is om als gemeenteraad over het feit dat de medezeggenschapsraden niet om advies is gevraagd is heen te stappen vond helaas geen gehoor bij de overige fracties in de gemeenteraad. Zij zagen geen probleem in het op deze manier buitenspel zetten van ouders en onderwijsgevend personeel. Het amendement om de sluiting van de dislocatie aan de Sytwinde op te schorten zodat de medezeggenschapsraad nog advies zou kunnen geven heeft het niet gehaald. Dit betekent voor het besluit dat de PvdA maar half voor de plannen heeft gestemd: wel voor de stip op de horizon om IKC’s te vormen, maar tegen sluiting van de dislocatie van OBS de Winde aan de Sytwinde.

 

(Geen) woningen Zuideindseweg 56c : Verzamelbestemmingsplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016
Al vanaf het eerste moment dat de plannen om een groenstrook in Emerald (Delfgauw) te bebouwen met woningen in de gemeenteraad ter sprake kwamen, heeft de PvdA-fractie aangegeven dit geen goed plan te vinden en grote zorgen te hebben over het behoud van de lintbebouwing en voldoende groen. De wethouder had in het najaar van 2015 aangegeven dat er voldoende groen over zou blijven voor de ecologische verbinding en het plan ging verder de procedure in. Voor de raadscyclus van maart stonden het plan opnieuw op de agenda, maar bleken de twee grote villa’s op een groen veldje langs de Zuideindseweg, pal voor een aantal woningen in de wijk Emerald toch nog in de plannen te staan. De gemeente wilde het veldje aan de Zuideindseweg betrekken bij het plan om de kippenfarm van Slingerland in Oude Leede uit te plaatsen. Slingerland zou dat financieel kunnen doen als men via de Ruimte voor Ruimte-regeling vijf ‘woningrechten’ kon krijgen. Drie woningen zouden in Oude Leede passen en twee zouden er in Delfgauw kunnen.  Nadat de gemeenteraad aangaf eerst te willen weten of er toch geen andere opties zouden zijn werd de behandeling uitgesteld,  omdat het college van B&W eerst nader onderzoek wil doen naar alternatieve mogelijkheden.

De omwonenden protesteerden inmiddels volop  tegen het plan dat volgens hen in strijd  is met de ecologische bestemming van de wijk. Het veldje zou groen blijven: dat was de afspraak met de voormalige eigenaar van de grond, de Rabobank die de grond voor 1 euro heeft verkocht aan de gemeente.

Dat de inwoners van Emerald niet blij waren met de plannen, was al duidelijk door de ingediende zienswijzen, maar werd vergadering na vergadering over dit onderwerp onderstreept door insprekers op het onderwerp. De buurt is fel tegen: niet alleen vinden ze dat het veldje groen moet blijven, ook vinden ze dat een probleem in Oude Leede ook in Oude Leede moet worden opgelost.

Namens de PvdA-fractie voerde Hans Voerknecht het woord in de beeldvormende en oordeelsvormende vergadering. Hij gaf aan dat het begint bij de Ruimte voor Ruimte-regeling, die de gemeente wil gebruiken om de hoek Oude Leedeweg-Zuideindseweg op te knappen. Bij de Ruimte voor Ruimte regeling krijgen agrarische bedrijven de mogelijkheid hun agrarische ruimte in te ruilen voor het omzetten naar een woonbestemming. Woningen leveren meer op, en met dat geld kunnen ze hun bedrijf slopen en springen ze er ook financieel goed uit. Deelname is vrijwillig.

Ook in de hoek Oude Leede wilden drie bedrijven meedoen. Maar er was één probleempje: één van die bedrijven was een pluimveehouderij en die heeft voor eenzelfde omzet veel minder grond nodig dan bv. een glasteler. Dus zou ook minder recht hebben op woningen. Dus vroeg de gemeente aan de provincie (die ons ruimtelijk beleid toetst) of er meer “compensatiewoningen” mochten worden aangeboden. Dat mocht van de provincie, maar 5 compensatiewoningen  was het matje. Doemde een volgend probleem op: Je moet die woningen in de buurt neerzetten van de bedrijven die weggaan, en hier was er maar plek voor 3 woningen. En moesten er 2 elders worden neergezet. Na enig zoekwerk kwam de gemeente met het idee om dan het weitje naast Zuideindseweg 56c, vlakbij Emerald te gebruiken. Weliswaar nogal ver weg (zo’n 2 km) van de hoek Oude Leede en ook lastig vol te houden dat dit hoort bij de lintbebouwing Oude Leede, maar à la.

Maar dat weitje bleek voor de bewoners wel heel waardevol. Het was een speelplaatsje, een hondenuitlaatplek, het had mooie ecologische waarden en woningen daar zouden in de zichtlijn staan van Emerald naar buiten. En verder was in de brochures indertijd het beeld ontstaan, dat die plek groen zou blijven. Dus had de gemeente eigenlijk 2 kavels toegezegd, die ze niet had.

Het was als bij een campingbaas, die voor het hele hoogseizoen een grote groep kampeerders kan krijgen. Alleen ze hebben 10 kampeerplekken nodig en hij heeft er maar 8. Gelukkig weet hij nog een bevriende camping in de buurt, van dezelfde keten, waar hij die 2 plekken zou kunnen realiseren. Alleen die 2 plekken zijn wel normaliter het volleybalveldje van die camping. In eerste instantie ziet de bevriende campingbaas geen problemen en schrijft aan zijn gasten dat deze zomer het volleybalveldje helaas als kampeerplek gebruikt zal worden. Maar de gasten van die camping pikken dat niet: Voor hen is dat volleybalveldje enorm belangrijk voor hun kampeerplezier, ze wijzen erop dat het volleybalveldje in de brochure van de camping en op de website staat. Het dreigt afzeggingen te regelen. Dus de bevriende camping gaat terug: Hij kan toch niet meehelpen. Waardoor de eerste campingbaas met een enorm probleem zit: Hij heeft de grote groep kampeerders al geaccepteerd.

Datzelfde gebeurde hier bij Emerald. De bewoners kwamen massaal in opstand en vroegen zich af, waarom zij moesten opdraaien voor een probleem waar ze verder niks mee te maken hadden. En in de oordeelsvormende raad bleek dat eigenlijk de hele raad bebouwing van de Zuideindseweg 56c ook helemaal geen goed idee vindt. En er waren alternatieven. Bewoners hadden zich beijverd om alternatieven in beeld te brengen. Groen Links en de PvdA waren ook actief om aan te tonen dat er heel goede alternatieven waren, maar eigenlijk zetten alle partijen in de raad zich in voor één gezamenlijk doel: het doorgaan van de Ruimte voor Ruimte-regeling en het ontzien van de Zuideindseweg 56c. Vooral ook om aan te tonen dat er alternatieven waren, die onterecht afgewezen waren, die minstens net zo snel gerealiseerd konden worden als Zuideindseweg 56c en die de gemeente ook niet meer geld zouden hoeven kosten.
Wat volgde was intensief overleg achter de schermen. Duidelijk was dat geen enkele fractie in de gemeenteraad gelukkig was met het voorstel. Resultaat was een door alle fracties ondertekend amendement waardoor het perceel aan de Zuideindseweg 56c uit de plannen werd gehaald en een motie waarin het College opgedragen werd twee woningrechten inclusief grond aan te kopen aan de Oude Leedeweg 187, zodat daardoor uitvoering kan worden gegeven aan de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Omdat het voor de PvdA-fractie een principieel onjuiste keuze om de Ruimte voor Ruimte regeling dusdanig op te rekken als in dit voorstel gebeurd is en omdat wij vinden dat de Ruimte-voor-Ruimte kavels zo dicht mogelijk bij de plek gevonden moeten worden waar de regeling wordt toegepast, te weten De hoek in Oude Leede is de PvdA van harte mede-indiener van een amendement en een motie. Hans Voerknecht zegt het volgende over dit eindresultaat: “Eind goed al goed? In ieder geval was het fantastisch om  te zien hoe een qua aantal partijen versplinterde raad zo eendrachtig kan samenwerken. Met een bevredigend eindresultaat. Conclusies? Twee wat mij betreft. De eerste is “Jeder Prinzip führt zum Teufel” (ieder principe leidt naar de duivel): Het uitgangspunt was, door de raad meegegeven, dat een optimale opbrengst van de grondexploitatie de heilige graal was. Dat zet je veel te veel vast in de afwegingen; je moet de mogelijkheid houden om andere waarden dan geld mee te wegen. En een tweede is, dat mensen die beweren, dat de politiek helemaal niet naar de inwoners luistert of zich om hen bekommert, volkomen ongelijk hebben. Hier was te zien hoe heel veel mensen vochten voor een goede oplossing, soms zelfs ten koste van de persoonlijke nachtrust. Hier was het gelukkig mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Maar heel vaak kan dat ook niet. Maar ik weet één ding wel zeker, dat “de politiek”, in ieder geval in Pijnacker-Nootdorp, met hart en ziel vecht om er een zo goed mogelijke oplossing uit te krijgen.”

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2016-2017 (Speelautomatenhal)
Dit verzamelplan bevat een hele trits voorstellen en initiatieven, waarover de fractie in deze fase van het voorontwerpbestemmingsplan over het meeste nog geen opmerkingen heeft. Het allerlaatste punt, de speelautomatenhal, heeft al wel onze aandacht. Doordat het nu in het voorontwerpbestemmingsplan voorbijkomt, is het nu voor het eerst in jaren dat de gemeenteraad weer met het onderwerp speelautomatenhal bezig is. Wat de  PvdA-fractie betreft moeten we deze processen, het ruimtelijk mogelijk maken en het uitgeven van de vergunning, niet door elkaar laten lopen. Voor wat betreft de vergunning hebben we nu eenmaal te maken met beleid wat al eerder door de gemeenteraad is vastgesteld en het College handelt daar naar. Dat kunnen we het College moeilijk kwalijk nemen.
Amarins Komduur gaf namens de PvdA-fractie aan moeite te hebben met de manier waarop de gemeenteraad het ooit geregeld heeft voor deze vergunning, door met het ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ – principe te werken in plaats van daadwerkelijk op basis van een beleid te vergunnen. Deze manier van vergunningen verstrekken lijkt op de discussie van enkele jaren geleden over de zondagopenstelling, waar ook maar 1 supermarkt per dorp gebruik van zo’n vergunning mocht maken en dan ook nog via een systeem van loting i.p.v. een eerlijk verdeelsysteem. Dat de eerste die zich meldt voor een speelautomatenhal het nu ook krijgt lijkt nog oneerlijker dan destijds met de supermarkten. Kortom, een schoonheidsprijs verdient het niet, maar het is nu eenmaal de regeling waar we voor nu mee te werken hebben.
In elk geval: het gaat nu slechts om het voorontwerpbestemmingsplan, dat geeft tijd om het verder uit te zoeken en de ‘maatregelingen’ goed tegen het licht te houden en ook de voor- en tegenstanders de gelegenheid van zich te laten horen, het plan krijgt bredere bekendheid door de ter inzagelegging en als die periode achter de rug is kan de gemeenteraad de balans opmaken.

 

Toekomstvisie zwembad De Viergang
In  verband  met  het  verwachte  groot  onderhoud  aan  het  zwembad,  heeft  de  (toenmalige) wethouder sport   in   2013   aan   het   bestuur   van   het   zwembad   gevraagd   een   toekomstvisie   op te stellen. De wethouder  heeft  het  bestuur  tevens  gevraagd  om  in  de  toekomstvisie  de maatschappelijke relevantie van het zwembad voor de inwoners van Pijnacker aan te tonen. Het zwembadbestuur heeft aan dit verzoek  voldaan  en  de  Toekomstvisie  zwembad/sauna  de  Viergang  2014 –2018  opgesteld. De wethouder heeft dit aan de gemeenteraad voorgelegd met als gevraagde beslissing : “ Zwembad De Viergang met ingang van 2018 voor een periode van vijftien jaar in stand te houden tot 2032 met dien verstande dat de kosten voor de gemeente niet meer bedragen dan maximaal € 305.000 per jaar”.

Jan-Willem Maas gaf namens de PvdA aan dat ondanks dat onze fractie verheugd is met de keuze van het college om het zwembad open te houden, de PvdA nog niet overtuigd is van de haalbaarheid van het voorstel van de beoogde partij, Sportfondsenbad Nederland (SFN), die het beheer van het zwembad wil gaan doen. Dit komt vooral omdat er in het voorstel te veel open einden zaten en wij door de beantwoording van de wethouder Minderhoud in de beeldvormende raadsvergadering niet gerustgesteld zijn. Deze antwoorden kwamen er op neer dat de gemeenteraad vooral ja moest zeggen en vertrouwen moest hebben op de goede afloop, want de wethouder had dat zelf immers ook. Oftewel, het plan had een zeer hoog ‘blauwe-ogen-gehalte’.

Onduidelijk was bijvoorbeeld hoe het zit met bijvoorbeeld de banen van de huidige medewerkers. Welke garanties worden afgegeven door de nieuwe werkgever? Zoals het er nu naar uitziet wordt het financiële voordeel in het voorstel van SFN vooral gehaald uit het ontbreken van de extra kosten voor onderhoud, die in hetzelfde voorstel omschreven staan als “onduidelijk”. Dit lijkt de PvdA toch een situatie waarin op zijn minst wat lichten op oranje moeten springen.

Veel partijen in de gemeenteraad waren kritisch over dat in het collegevoorstel over de hoogte van de jaarlijkse kosten en omdat er nog onvoldoende zekerheid gegeven werd voor de gehele periode 2018-2032. De gemeenteraad gaf aan nog onvoldoende duidelijk te hebben onder welke voorwaarden en tegen welke jaarlijkse kosten Sportfondsen Nederland het beheer, de exploitatie en het onderhoud van zwembad De Viergang van de gemeente gaat overnemen voor de periode 2018-2032. Lees meer over de kritiek via deze link: http://www.feelgoodradio.nl/nieuws/4934/Gemeenteraad-onverwacht-kritisch-over-zwembad-De-Viergang.html

Er hing een amendement in de lucht om deze tekortkomingen in het Collegevoorstel te repareren, maar vlak voor de besluitvormende raadsvergadering kwam wethouder Minderhoud met een nieuw voorstel aan de gemeenteraad, waarin aan het eerder genoemde beslispunt kaders werden toegevoegd over entreegelden (marktconform aan de prijzen in onze regio), openstelling die aansluit bij de lokale behoefte, overname huidige personeel conform Wet overgang van onderneming, het onderhoud en dat de conceptovereenkomst vertrouwelijk aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Hiermee was het voorstel van het College niet langer een blanco cheque en kon de gemeenteraad akkoord gaan met de plannen.

Monitor Sociaal Domein

Uitvoeringsstrategie Wonen
De PvdA-fractie is blij met de door het College gepresenteerde uitvoeringsstrategie. Dit is in de voorgaande jaren wel anders geweest en ook de reden voor het meerdere malen presenteren van WoonActiePlannen door de fractie, omdat doorpakken op het gebied van sociale en betaalbare woningen maar niet leek te gebeuren. Dat er echt wat moet gebeuren, wordt in deze raadsperiode breder gedeeld en ook het College heeft laten zien het probleem nu wel serieus te nemen. De focus in de uitvoeringsstrategie ligt op sociale huur en op een meer gevarieerd woningaanbod. De inzet is om binnen de beperkte mogelijkheden kansen te benutten voor de nieuwbouw van schaarse woningtypes. De PvdA pleit voor het uit het slop halen van de woningmarkt. De verkoop van woningen zit na jaren weer in de lift, ook in onze gemeente, maar laten we het belang van een goede, gebalanceerde huurwoningvoorraad niet vergeten. De PvdA wil dat er in onze gemeente op korte termijn voldoende betaalbare woningen, vooral voor jongeren, starters en in de sociale huursector komen en dat we een woningvoorraad hebben die aansluit op de wensen van onze inwoners en van mensen die in de toekomst in onze gemeente willen komen wonen. Dit uitvoeringsplan is een daartoe een goede aanzet. De PvdA-fractie waardeert het dat er serieus ingegaan is op de zienswijze van de huurdersvereniging Argos, de adviescommissie wonen, de samenwerkende bonden van ouderen en de WMO-raad. Op de vraag van de PvdA om op de pizza-bijeenkomst die op 21 april door de gemeente gehouden zou worden voor jongeren ook deze jongeren te vragen naar hoe zij de beschikbaarheid van woningen ervaren reageerde de wethouder positief. De bespreking in de gemeenteraad ging gepaard met een fel debat tussen PvdA en Gemeentebelangen.  De noodzaak om versneld meer goedkope huurwoningen te creëren heeft ook te maken met de taakstelling die door het rijk aan Pijnacker-Nootdorp is opgelegd voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus. Inclusief een achterstand uit het afgelopen jaar moet de gemeente dit jaar 150 van deze statushouders woonruimte bieden. Gezien het geringe aantal goedkope huizen is dat een enorme opgave. De fractie van Gemeentebelangen greep deze aanleiding aan om tekeer te gaan tegen de opdracht vanuit het Rijk om statushouders te huisvesten. Amarins Komduur gaf namens de PvdA aan dat het probleem van het tekort aan sociale huurwoningen niet komt door deze nieuwe instroom, maar door het al jarenlang negeren van het tekort aan sociale huurwoningen in onze gemeente. Ook al zouden wij de taakstelling vanuit het Rijk niet gekregen hebben, dan nog was er een fors tekort. Een probleem dat Pijnacker-Nootdorp zelf veroorzaakt heeft en dus zelf zal moeten oplossen en niet op het bord van de ons omliggende grote steden mag leggen. Ina Mantjes van Gemeentebelangen deelde deze visie niet en bleef herhalen dat het eerlijker zou zijn als de ons omliggende grote steden wat meer statushouders op zouden nemen, omdat de kosten voor een gemeente als de onze voor ondersteuning van deze groep te hoog zouden oplopen. Dat de ons omliggende gemeenten er financieel veel slechter voorstaan en dat het Rijk ook zorgt dat de gemeente geld krijgt voor bijvoorbeeld uitbetalen van bijstandsuitkeringen, geven van taalonderwijs en meer, wilde er bij mevrouw Mantjes niet in. Ze bleef herhalen dat het de gemeente financieel in zwaar weer zal brengen, maar onderbouwde deze mening verder niet. Lees hierover ook dit artikel op de website van de lokale radio: http://www.feelgoodradio.nl/nieuws/4855/PvdA-Tekort-sociale-huurwoningen-jarenlang-genegeerd.html

Sociale Woningbouw aan Nootdorpseweg
Enkele dagen na de raadsvergadering over de Uitvoeringstrategie Wonen werd de brief van het College gepubliceerd over plannen voor sociale woningbouw aan de Noordeindseweg.
Eind 2015 is een eerste verkenning gedaan naar locaties waar op korte termijn sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden om aan de toenemende vraag aan sociale huurwoningen te kunnen voldoen. Dit is het gevolg van een eerder door de PvdA ingediende en ruim ondersteunde motie om dit te onderzoeken. Bovendien was er ook nog de motie Onderdak Statushouders waarin het College opgeroepen werd te onderzoeken op welke wijze een versnelling aangebracht kan worden in het huisvesten van statushouders en doorvoor innovatieve en creatieve initiatieven te verzamelen.

Het project Nootdorpseweg is een particulier initiatief voor de nieuwbouw van 63 sociale twee- en drie-kamerappartementen. Het gaat om woningen die snel gerealiseerd kunnen worden en voor een periode van 20 jaar neergezet worden. De bouw start in 2017. De gemeente ondersteunt dit door de verkoop van de grond en zal zorgen voor de het in gang zetten van de ruimtelijke procedures.

Het gaat om drie woontorens van vier hoog met twee- en driekamerappartementen. De appartementen zijn respectievelijk 39 en 52 vierkante meter en de huur ligt rond de zeshonderd euro. De bouw van de torens start in het gunstigste geval in het eerste kwartaal van 2017.

 

De woningen zijn bedoeld voor jongeren, alleenstaanden, kleine gezinnen én statushouders. De helft van alle appartementen wordt beschikbaar gesteld aan statushouders.

Beheerplan Civiele Kunstwerken
De naam civiele kunstwerken zal niet bij iedereen een bel doen rinkelen. Dat is dan ook de reden dat de PvdA-fractie aan de wethouder heeft gevraagd of er een andere naam kan komen voor dit plan zodat onze inwoners beter in de gaten hebben dat het hier gaat om best wel belangrijke elementen in hun omgeving: namelijk zaken als bruggen, tunnels en steigers.
Nadat er al veel te doen is over het al dan niet verdwijnen van bruggetjes in verschillende wijken, bruggen die vaak toch een belangrijke functie hebben in de wijk, ligt nu het beheerplan Civiele kunstwerken voor. In oktober 2015 lag er bij de vaststelling van het beheerplan ook een bezuinigingsvoorstel. Hier zijn reacties op gekomen en deze zijn gewogen. Hierbij is door het College zoals in het raadsvoorstel staat gekeken hoe belangrijk bepaalde objecten zijn en wat we ervoor over hebben om die objecten in stand te houden. Amarins Komduur gaf namens de PvdA-fractie aan blij te zijn dat alsnog wordt overgegaan tot het vervangen van de brug nabij de Zuiderstraat in Koningshof en ook om de brug nabij de Meidoornlaan in Nootdorp alsnog te zullen vervangen. De meeste reacties (16 en in totaal 135 handtekeningen) zijn binnengekomen op het voornemen om de steiger aan de Rietsingel niet te vervangen. Als de PvdA-fractie kijkt naar ‘hoe belangrijk zijn de objecten’ dan springt de grote houten vlonder er wel uit. Juist de vlonder is een beeldbepalend element voor Rietlanden en ook belangrijk voor het leefgenot. Uit de reacties komen argumenten als de mogelijkheid om door de vlonder en steigers het oppervlaktewater recreatief te gebruiken. Het biedt kinderen een veilige manier om in contact te komen met het water, geeft gelegenheid aan buitenspeelactiviteiten. Het bedrag wat bespaard wordt met het weghalen van de vlonder is maar €7500,= , over een periode van 15 jaar. Samen met de VVD diende de PvdA-fractie een amendement in om de vlonder in Rietlanden te behouden samen met het bruggetje achter het Baken. Behoud van deze brug draagt bij aan de verkeersveiligheid voor de kinderen die daar naar school gaan. Helaas heeft het amendement het niet gehaald.

Namens de fractie,

Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems