Door Amarins Komduur-Daems op 8 november 2013

Initiatiefvoorstel PvdA: WoningActiePlan 2014, Pijnacker-Nootdorp is aan zet

 

De PvdA Pijnacker-Nootdorp heeft een initiatiefvoorstel over de woningbouw ingediend. In het voorstel aan de gemeenteraad in de vorm van een startnotitie wordt het college verzocht een WoningActiePlan 2014 uit te brengen in het voorjaar van 2014.  De PvdA vindt het hoog tijd om de woningbouw een impuls te geven. Op dit moment wordt er te weinig gebouwd en sluit de woningvoorraad niet aan bij de behoefte van onze inwoners. Zo is er nog steeds een groot tekort aan starterswoningen en aan goedkope woningen en moeten jongeren noodgedwongen naar elders verhuizen. Als het aan de PvdA ligt komt er gauw een einde aan deze situatie. Architect Leo Harders is een van de schrijvers van het initiatiefvoorstel . Leo Harders: “Ik  zie een reeks van mogelijkheden om de bouw van woningen te stimuleren. Er wordt in onze gemeente niet alleen te weinig gebouwd, maar er is en wordt ook verkeerd gebouwd. Het verschil tussen de totale vraag en aanbod op de locale woningmarkt is in Pijnacker-Nootdorp groter dan in enig andere gemeente in Haaglanden.(1). Fractievoorzitter Amarins Komduur: “De gemeente zelf moet initiatieven nemen. Het zijn eerder de gemeenten dan Den Haag die de woningmarkt uit het slop kunnen halen. Pijnacker-Nootdorp is aan zet.De woningmarkt zit al meerdere jaren in het slop, ook in Pijnacker-Nootdorp. Er wordt in onze gemeente te weinig gebouwd. Om daaruit te komen kan de gemeente niet meer wachten op Den Haag, de projectontwikkelaars of de corporaties.”
De oplossingsrichting ligt volgens de PvdA voor de hand. Dat is dat de bouwstromen voor nieuwbouw aangepast worden. En dat bestaande woningen omgevormd worden naar woningen-typen waar een tekort aan is. Bijvoorbeeld  door van 2 woningen 3 starterswoningen te maken. Tot nu toe heeft de gemeente echter geen duidelijk, actief en gestructureerd initiatief genomen om met de corporaties en  ontwikkelaars de mismatch te gaan beperken. Met het oog op de vergrijzing klemt dat des te meer. Daar in het geval van te weinig geschikte bejaardenwoningen, ouderen minder lang zelfstandig kunnen blijven wonen, waardoor de zorgkosten voor de gemeente oplopen. Eric Biesmeijer, mede-auteur  van het initiatiefvoorstel geeft aan: “Naast het bouwen van de juiste woningtypen moeten de stichtingskosten van de woningen naar beneden. Inwoners zullen minder kunnen geld kunnen besteden aan een woning. Dit komt door de moeizame economie, de lastenstijgingen van de overheiden omdat banken minder makkelijk een hypotheek verstrekken dan voorheen. De vraag naar goedkope(re) huizenzal daardoor nog meer toenemen en blijkt structureel. Koop of huur, vrije sector of sociale bouw, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat dan bijvoorbeeld  om woningen van ongeveer € 140.000 voor gezinnen met een modaal inkomen.”  Het initiatiefvoorstel noemt een aantal mogelijkheden om de kosten van het bouwen van een huis te beperken. Leo Harders pleit voor een  andere verkaveling van de woningen onder het moto geen kleine woningen op kleine kavels, maar grote woningen op kleine kavels. “De grondkosten dalen dan niet alleen, maar je kunt ook veel aantrekkelijker bouwen. Verder zal de gemeente de grondkosten moeten verlagen. Zo zijn de grondkosten voor een sociale woning in Pijnacker-Nootdorp veel hoger dan in de ons omliggende gemeenten”. Waar het college al direct mee kan beginnen is, naar voorbeeld van de gemeente Westland, een WoningActiePlan-Plein instellen. Een plein waar de gemeente, architecten, corpo-raties, aannemers, bewoners, projectontwikkelaars, financiers en groepen burgers die zelf willen bouwen elkaar gezamenlijk treffen. En elkaar als gelijkwaardige partners prikkelen om samen te zoeken naar en te werken aan nieuwe initiatieven.

Het WoonActiePlan (PDF): WAP 2014 initiatiefvoorstel pvda 20131103

(1) Blijkt uit analyse woningbehoefte uit 2011 door de gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems