Door Amarins Komduur-Daems op 16 juni 2013

Inbreng PvdA bij debat Kadernota 2014

Op 11 juni besprak de gemeenteraad de Kadernota 2014, de fractievoorzitters geven daarbij hun “Algemene Beschouwingen” over hoe het er voor staat met de gemeente. Voor de PvdA blijven de thema’s actueel waarop juist in deze tijden van economische achteruitgang de gemeente het voortouw moet nemen: zorg voor onze inwoners, zorg voor voldoende betaalbare woningen,  en zorg voor een sterke lokale economie in het groen: want dat maakt onze identiteit.

 

De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry wist het al. Hij zei: “Wat de woestijn zo mooi maakt, is dat er ergens een bron verborgen is.”  De Kadernota zoals nu voor ons ligt lijkt ook wel een woestijn. Kaal, ontdaan van alle franje, in afwachting van betere tijden en in afwachting van duidelijkheid. Maar toch is er ergens in die Kadernotawoestijn ook een bron, daar ben ik van overtuigd. Die bron ligt in het grote kapitaal van onze gemeente. Onzichtbaar voor wie door deze Kadernota heenbladert.  Onzichtbaar voor degene die alleen met een rekenmachine rekent. Maar voelbaar voor iedereen die hier woont. Die bron, dat grote kapitaal, dat is wat ons bindt als inwoners van deze gemeente. De inleiding van de Kadernota begint, net als in 2012, met ‘Crisis… daar zijn de mooiste dingen uit voortgekomen’.  Duidelijker nog dan een jaar geleden werpt de volgende periode, 2015-2018 al zijn schaduw vooruit. Veel is nog onduidelijk en onzeker, in afwachting van beslissingen in Den Haag.  Dat is lastig, vooral voor ons als raadsleden omdat wij graag grip en controle houden. Dit is dan ook waarom de PvdA graag ziet, dat  als we in het najaar de stresstest en productencatalogus gaan krijgen dat ook de gemeenteraad te betrokken wordt, met voldoende handvaten om grip te hebben en ook daarbij ook duidelijk aangegeven wat de consequenties zijn, kan de wethouder financiën dit aan ons toezeggen? Al een aantal jaren vraagt de PvdA aandacht voor de onderuitputting: er zijn een heel aantal posten op de begroting waar minder uitgegeven wordt dan ervoor is begroot. Dit is ‘verborgen geld’. Is hiermee automatisch een bezuiniging gevonden door deze structurele onderuitputting als de nieuwe bodem te nemen? Maar hoe staat dit in verhouding tot onze maatschappelijke opgave? Vanuit de Kadernota wordt géén link met de inhoud gelegd, maar is de stofkamoperatie alleen maar gedaan om verborgen budgetten boven water te krijgen. Wij zullen hier bij de begroting nog met een serie technische vragen over komen. De PvdA weerlegt dan hierbij meteen dan ook dat  de kadernota beleidsarm zou zijn, dat is niet zo, er worden door deze nieuwe budgettering onbewust en zonder inhoudelijke toets beleidskeuzes gemaakt. Geen geld uitgeven is ook een beleidskeuze, wij vinden de term beleidsarm dan ook niet passend. Wij vinden dat zeker gekeken moet worden naar onderbesteding. Het is overheidsgeld en daar moet je heel bewust en doelmatig mee omgaan. Maar er moet ook niet vergeten worden wat de taak van de gemeente is. Die is niet het aanleggen van een zo groot mogelijke spaarpot in tijden waar het al zwaar is. De PvdA zal dan ook kritisch de voorstellen volgen voor de verdere groei van de algemene reserve. Een voldoende weerstandsniveau is voor ons goed genoeg. Voor de PvdA blijven de thema’s actueel waarop juist in deze tijden van economische achteruitgang de gemeente het voortouw moet nemen: zorg voor onze inwoners, iedereen moet blijven meedoen, zorg voor voldoende betaalbare woningen, iedereen moet kunnen wonen en zorg voor een sterke lokale economie in het groen: want dat maakt onze identiteit als gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wij zijn benieuwd naar toekomstige ontwikkelingen rondom jeugd en jongeren, één van de drie decentralisaties draait om de jeugd, op dit vlak zal er steeds meer op de gemeente afkomenmaar wij zien hierover in de Kadernota niets terug. Hoe bereidt de gemeente zich voor? Welke positie is er dan voor het CJG? In de Toekomstvisie is als basishouding voor onze gemeente gekozen voor een uitnodigende en faciliterende rol. Hierover is een motie van de PvdA samen met D66 aangenomen in november 2012, dat aan de Raad voor 1 september 2013 een visie te gestuurd wordt over de concrete invulling van de faciliterende en uitnodigende rol, met daarbij bijzondere aandacht voor de gevolgen van deze rolopvatting voor het maatschappelijk middenveld (professionele- en vrijwilligersorganisaties) in onze gemeente, in het bijzonder voor ondersteuning door vrijwilligers (juist ook individuele vrijwilligers en mantelzorgers) bij ondersteuning van degenen die onvoldoende zelfredzaam zijn en met hierin verwerkt hoe contact zal plaatsvinden tussen het maatschappelijk middenveld en gemeente en op welke wijze actief ingespeeld kan worden op vragen vanuit de samenleving. Ondertussen zijn er bezuinigingen op het Subsidiebeleidskader en de startnotities over het Sociale Domein aan de raad gestuurd, allen met als vertrekpunt die faciliterende en uitnodigende rol. Nu is de deadline van de motie 1 september, maar gezien de voortvarendheid waarmee het faciliteren en uitnodigen hier als basishouding school maakt hadden wij die brief wel eerder verwacht.  De kracht van Pijnacker-Nootdorp zijn de vele vrijwilligers. Die zullen we met alle decentralisatieopgaven ook hard nodig hebben. De PvdA vindt dat de gemeente zich moet richten op het activeren van dit grote kapitaal, van die sociale netwerken die er in onze gemeente voor een heel deel al liggen. Dit is onze bron in de woestijn. Bezuinigen we op de verkeerde manier op instellingen en verenigingen die nu nog subsidie krijgen, dan komt hier over een aantal jaar een gepeperde rekening voor terug.  Zonder te weten wat de effecten zijn van je bezuinigingen snij je misschien juist de vitale verbindingen in de sociale netwerken door. De PvdA zal zich in deze gemeente blijven inzetten voor het stimuleren van de bewustzijn dat ook wij als gemeentelijke organisatie onderdeel zijn van een groter netwerk, binnen en buiten onze gemeente. Deze bezuinigingen en dialoog hierover toont aan hoeveel kracht beschikbaar is in onze gemeente. Dit moet meer benut worden, door organisaties en mensen te activeren en te verbinden rondom de gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen, dan pas komen er de mooiste dingen uit voort. Hierbij hoort ook vertrouwen in deze organisaties en mensen, verantwoordelijkheden delen en daar de taken beleggen waar ze het beste worden uitgevoerd. Vorig jaar gaf de PvdA al aan bij de Kadernota dat Pijnacker-Nootdorp ondanks de crisis zal moeten blijven inzeten op groei, op  banen en op eerlijk delen. De rekening van de crisis mocht en mag niet alleen bij de groep terecht komen die nu al heel kwetsbaar is. Die groep die in onze gemeente zwaarder getroffen wordt dan in de gemeenten om ons heen. Over kwetsbare groepen gesproken. De cijfers over jeugdwerkloosheid maken ons somber. Landelijk is er een Taskforce Jeugdwerkloosheid en het kabinet trekt 50 miljoen uit om het aan te pakken. Hier ligt lokaal ook voor ons een opdracht om onze jongeren aan het werkt te helpen en te houden. Wij zullen dit proces kritisch volgen en verwachten dan ook dat de Raad hierbij betrokken zal worden. Er is in onze gemeente veel vraag naar goedkope en middeldure woningen voor bijvoorbeeld jongeren en senioren, maar bijna geen aanbod. De PvdA wil dat er in onze gemeente  op korte termijn  voldoende betaalbare woningen, vooral voor jongeren, starters en in de sociale huursector komen. De onlangs aangenomen uitvoeringsstrategie wonen draagt niet voor niets de titel  ‘verbinden en innoveren’, wij hopen dan ook dat juist door alle acties die hierin genoemd staan we boven de volgens de voorspellingen in de Kadernota te verwachten  150 woningen per jaar uit gaan komen. Juist nu de huizenmarkt zo vast zit kan de gemeente niet stil blijven zitten. Tijd voor actie, maar wel gericht en met een heldere focus. Na de zomer zal de PvdA dan ook komen met een update van het woonactieplan. Met alle focus op bezuinigen moeten we niet vergeten waar de kracht ligt van onze gemeente.  Wat is het dat ons als Pijnacker-Nootdorp aan elkaar verbindt? Hoe is het meer dan vier losse dorpskernen? Dat is door een gedeelde lokale economie die de wortels letterlijk heeft in de groene omgeving. Dezelfde groene omgeving die nu door vooral voor de inwoners een plek is waar iedereen in de vrije tijd graag komt. Om sterk uit de crisis te komen moeten we in blijven zetten op een sterke lokale economie die het groene karakter van onze gemeente versterkt het winnende plan van de wedstrijd voor 10-jarigen rond de Toekomstvisie was een speeltuin op een eiland in de Dobbeplas. Wij willen het College vragen, mede namens de collega’s van GroenLinks te onderzoeken of het  haalbaar is, of dat er alternieve plannen mogelijk zijn om die speelnatuur in de Dobbeplas te realiseren. Kortom voorzitter: zorg voor onze inwoners, iedereen moet blijven meedoen, zorg voor voldoende betaalbare woningen, iedereen moet kunnen wonen en zorg voor een sterke lokale economie in het groen.

 

 

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems