Door Marieke van Bijnen op 11 november 2016

Inbreng Programmabegroting 2017

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting heeft fractievoorzitter Marieke van Bijnen aandacht gevraagd voor de speerpunten van de PvdA Pijnacker-Nootdorp: tegengaan tekort aan sociale en betaalbare woningen, aanpak van de (kinder)armoede en voldoende en goede zorg dichtbij. Volledige spreektekst is te lezen door te klikken op ‘lees verder’.

Inbreng Programmabegroting 2017- 2020

Omdat onze gemeente een plek moet zijn waar iedereen zou moeten kunnen wonen of blijven wonen, zijn wij blij met de acties die genomen worden met de totstandkoming van meer sociale woningbouw in onze gemeente! Wij zullen bij de verdere bespreking in de gemeenteraad onze verdere standpunten hierop kenbaar maken.

Wij maken ons veel zorgen over de leegstand van de winkelcentra in de kern Pijnacker. De komende tijd met de verdere ontwikkeling van Ackershof moeten we hier alle zeilen bijzetten om dit tegen te gaan. Ondernemers geven aan dat de huren van de panden niet meer op te brengen zijn. Bij Het Witte Huis heeft dit probleem helaas tot een faillissement geleid. Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de Wereldwinkel. Heeft het College de vrijwilligers van de Wereldwinkel hulp aangeboden om hun belangrijke werkzaamheden voort te kunnen zetten? Bij de uitwerking van de plannen van Pijnacker Centrum zullen wij oproepen om te onderzoeken of andere soorten functies- zoals de publieksbalies van de gemeente, CJG, flexibele ZZP- werkplekken etc. in het centrum een plek kunnen krijgen.

Bij de vastgestelde visie op Duurzame Mobiliteit had onze fractie een positief kritische inbreng. Wij steunen de plannen van het College met de voorgestelde stappen in de visie. Maar hebben toen ook met een motie opgeroepen om met een aanpak gedragsverandering te komen. Omdat hiermee de belangrijkste veranderingen teweeg kunnen worden gebracht. In de programmabegroting hebben wij kunnen lezen dat het College deze motie actief aan het uitvoeren is, want er wordt een Actieplan Schoon Vervoer aangekondigd. Wij zijn uiteraard heel benieuwd naar de inhoud van het actieplan, maar het stemt ons alvast heel positief!

Het aantal inwoners dat leeft in armoede neemt al jaren toe. Vooral het aantal kinderen in armoede is snel gestegen, van ruim 400 kinderen eind 2013 naar ruim 600 kinderen eind 2015. Wij vinden dat alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen moeten krijgen om mee te kunnen doen. Dat betekent dat bij de geboorte van een kind, ouders niet de hulp van kraamzorg afslaan omdat de eigen bijdrage van ruim 200 euro niet op te brengen is. In kraamzorg zien wij een belangrijke preventieve functie waardoor kinderen een veilige en gezonde start hebben. Dat betekent ook dat kinderen een zwemdiploma moeten kunnen halen en ook- net als andere kinderen uit de klas- kunnen sporten. Dat ze niet thuis hoeven te blijven als de rest van de school op schoolreis gaat. En dat zij voldoende leermiddelen kunnen aanschaffen om de lessen op school goed te kunnen volgen. Wij roepen het College op via een motie- mede ingediend door D66, GroenLinks en PvdD om een Kindpakket Armoedestrijding vorm te geven- samen met alle actieve maatschappelijke partners op dit gebied. Denk aan de kerken, Humanitas, Kernteams, Voedselbank, Jeugdsport- en Cultuurfonds. Er zijn meer dan voldoende financiële middelen van het Rijk beschikbaar gesteld om dit Kindpakket vorm te geven.

Verder zullen wij de voorstellen van het College n.a.v. de succesvolle Armoedeconferentie afwachten. Want wij zien nog ernstige knelpunten in het algemene armoedebeleid om op te pakken. Denk aan het nog steeds slechte bereik van de regelingen bij onze inwoners. Mensen zijn of niet bekend met de regelingen, schamen zich of vinden de aanvraagprocedure te ingewikkeld. Helaas wordt ook steeds vaker duidelijk dat mensen ook gewoonweg niet actief gewezen worden op mogelijkheden, zoals ook een groot probleem is bij het niet wijzen van mensen op de mogelijkheden van een PGB tijdens het keukentafelgesprek. Dit kan wat ons betreft niet, de Raad heeft uitgesproken dat het PGB een volwaardig alternatief is in onze gemeente t.o.v. zorg in natura! Deze motie van D66 dienen wij van harte mede in. Ook zien wij dat er door de komst van het Jeugdsport- en Cultuurfonds knelpunten zijn ontstaan in het reguliere armoedebeleid. Het knelpunt dat het budget niet toereikend blijkt te zijn, is gelukkig door de Raad gecorrigeerd. Een ander knelpunt is dat gezinnen niet gebruik mogen maken van de participatieregeling, omdat kinderen gebruik kunnen maken van het Jeugdsport- en Cultuurfonds. Waarom zouden wij deze volwassenen niet ook mogen participeren, omdat zij kinderen hebben, en andere volwassen zonder kinderen wel?  Kortom, wij komen hier bij de voorstellen zeker op terug.

 

Door de decentralisaties heeft onze gemeente een belangrijk takenpakket erbij gekregen. Het was een spannende tijd om dit allemaal te realiseren en financieel was er veel onduidelijk. Ondertussen is gebleken dat er meer dan voldoende financiële middelen zijn om onze taken mbt de WMO uit te kunnen voeren. Ondertussen blijkt ook dat er knelpunten zijn ontstaan voor het SWOP om haar belangrijke preventieve werkzaamheden voor de meest kwetsbare inwoners te kunnen uitvoeren en blijkt dat de eigen bijdrage voor de WMO veel te hoog zijn. Dit moeten we direct serieus oppakken en corrigeren. Beide knelpunten zorgen voor meer kwaliteit van leven voor onze inwoners met een noodzakelijke zorgvraag en geldt ook dat iedere euro die wij hier preventief beschikbaar stellen, een hoop euro’s bespaart op de langere termijn. De amendementen van D66 hierover dienen wij- net als de motie- van harte mede in!

 

 

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen. Samen met mijn vriend en onze vijf kinderen (Arnoud, Isabelle, Alexander, Mare en Jorrit) wonen wij in de wijk Tolhek in Pijnacker. Wij genieten enorm van het wonen in onze gemeente. Vooral omdat het een kinderrijke gemeente is, met veel groen en mooie voorzieningen in de buurt- zoals scholen,

Meer over Marieke van Bijnen