Door Amarins Komduur-Daems op 16 oktober 2014

Week 42: Algemene Beschouwingen en Begroting

Op 15 oktober besprak de gemeenteraad de Begroting en het Collegeprogramma en hielden de fracties hun Algemene Beschouwingen. Namens de PvdA sprak Marieke van Bijnen bijgaande inbreng uit:

Op de vooravond van de decentralisaties bespreken wij het collegeprogramma en de programmabegroting. Bij het beoordelen van deze stukken heeft mijn fractie steeds onze eigen ambities ernaast gelegd.

Onze ambities voor de komende vier jaar zijn:

 

  1. Onze gemeente bepaalt samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven welke maatschappelijke uitdagingen er zijn en hoe die opgepakt kunnen worden. Wij sluiten in eerste instantie het liefst waar mogelijk aan bij het initiatieven uit de samenleving;
  2. Onze woningvoorraad moet beter aansluiten op de woningbehoefte van onze inwoners ;
  3. Wij laten onze inwoners hun talent benutten. Iedereen doet mee en participeert, ook op de arbeidsmarkt;
  4. Wij zorgen voor goede zorg en welzijn dichtbij mensen, niemand valt buiten de boot. Mensen helpen elkaar: informele zorg wordt gewaardeerd en gestimuleerd..

 

Met het vaststellen van het Hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’ hebben wij als Raad gekozen voor een meer participatieve houding van onze gemeente. Wij kiezen voor overheidsparticipatie en aansluiting bij initiatieven in onze samenleving. De inleiding en beschrijving van de nieuwe ambities met betrekking tot co-productie en samenwerken van het collegeprogramma spreekt ons daarom aan. Vervolgens valt het op dat in de verdere ambities in het document veelal de risico’s besproken worden omtrent ‘Samen Doen’ en dat de gemeente in de ambities met name een regisserende rol aanneemt. De rol ‘Loslaten’ wordt nog niet opgepakt. Het College geeft in het stuk aan dat de nieuwe werkwijze de belangrijkste opgave is en dat er in gesprek met de betrokkenen gekeken wordt naar de aan te nemen rollen. Dit moet wat onze fractie betreft altijd in het begin van processen gebeuren, dat het college bij de inzet per programma nu al voor een eigen rol gekozen heeft voor de komende twee jaar, zonder deze dialoog gehad te hebben, past niet bij deze nieuwe werkwijze. Het zou goed zijn om ook al bij de bestaande processen, kritisch naar de al eerder aangenomen rollen te kijken.

Als het gaat om onze ambities rondom wonen en participatie, dan laat dit voor onze fractie nog veel te wensen over. De afgelopen tijd blijkt dat onze vraag om onze woningvoorraad nog beter aan te laten sluiten op de woningbehoefte van onze inwoners, nog niet opgepakt kan worden. Wij wachten het aangekondigde onderzoek naar verbetering van de huisvestingskansen met spanning af en dienen een amendement in om de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties naar voren te halen van eind 2015 naar begin 2015 conform ook de uitspraken van de wethouder 2 oktober dat deze afspraken eerder gemaakt kunnen worden.

Om al onze inwoners naar vermogen mee te laten doen op de arbeidsmarkt, door vrijwilligerswerk, voor elkaar of door een zinvolle dagbesteding is inzet van onze gemeente nodig. Wij willen dat het college door de participatieladder de ontwikkeling van onze inwoners, ook als zij geen re-integratietraject krijgen, individueel gaat monitoren. Hierop komen we terug bij de bespreking van de participatiewet. Wij dienen vandaag een motie in over de dubbele uitleg van een zinvolle tegenprestatie. En indienen motie Jeugdsport- en cultuurfonds. Wachtlijst wegwerken van nu al 73 kinderen die willen sporten en deelname cultuur tot 110% van sociaal minimum.

In het recent verschenen Burger-onderzoek van het SCP blijkt dat 63% van de Nederlanders zich grote zorgen maakt over de veranderingen rondom zorg. Dit geldt ook voor onze inwoners! Wij verwachten dat in de communicatie- uitingen over de veranderingen in de zorg, ook de zorg- en welzijnsorganisaties betrokken worden. Zij kunnen met al hun expertise, middelen, vrijwilligers en professionals helpen bij het overbrengen van de veranderingen in de zorg.

De ambitie om informele zorg voorop te stellen, ondersteunen wij van harte. Hierbij mogen vrijwilligersorganisaties, kerken, het onderwijs en ons sterke verenigingsleven niet vergeten worden. Aangezien er nog geen lokale ombudsfunctie is of snel zal komen, vragen wij het College om de klachten en veranderingen in de zorg extra te monitoren en onze Raad, de Wmo-raad en de Adviesraad Werk & Inkomen hierover te rapporteren. Hierover zullen wij tijdens de verordeningen Wmo komende maand een amendement indienen.

Tot slot heeft onze fractie moeite met een collegeprogramma op hoofdlijnen, want juist de afspraak in het hoofdlijnenakkoord was om een concrete uitwerking met haalbaarheidstoets aan onze Raad voor te leggen. Wij verwachten dat in de verdere uitwerking van de verschillende speerpunten dit wel concreet gemaakt wordt en wij dienen hiervoor een motie in.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems