Door Amarins Komduur-Daems op 19 september 2014

Geld Jeugd- Sport- en Cultuurfonds op?

De PvdA maakt zich zorgen over dat het geld bij het Jeugd- Sport en Cultuurfonds op is. Dat het fonds leeg is blijkt uit het verslag van de Collegevergadering van 26 augustus, hierin staat dat wethouder Minderhoud hierover een mededeling heeft gedaan. Er worden volgens hem binnenkort nog bijdragen verwacht van de 12 inch-race, de Lionsclub en de muziekschool maar tot die tijd moeten de aanvragers volgens de wethouder maar geduld hebben. Het fonds maakt het voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen mogelijk aan cultuur of sport te doen. Juist bij de start van het nieuwe schooljaar, een moment dat veel kinderen zich voor het eerst aanmelden bij een sportclub of muziekvereniging blijkt dit fonds leeg.  Met ongeveer 500 kinderen in onze gemeente die in een minimahuishouden leven en die mogelijk van dit fonds gebruik willen maken, maar nu dus moeten wachten, is er genoeg reden voor zorg bij de PvdA Pijnacker-Nootdorp. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld om opheldering te krijgen van het College.

  1. Kunt u aangeven: Wat is de bijdrage vanuit de samenleving aan dit fonds en wat is de bijdrage vanuit de gemeente , wat is het totaal budget van het fonds?
  2. Hoeveel aanvragen zijn er sinds januari 2014, de start van het jeugd-, sport- en cultuurfonds binnengekomen en hoeveel hiervan zijn toegekend, hoeveel afgewezen en hoeveel nog in procedure?
  3. Wat is het gemiddelde bedrag dat per aanvraag gehonoreerd wordt?
  4. Werkt het fonds op volgorde van binnenkomst van de aanvragen?
  5. Hoe verhouden aanvragen bij het Jeugd- Sport- en Cultuurfonds zich met de bijzondere bijstand waar ook een regeling is voor dit soort kosten?
  6. Hoeveel kinderen en hun ouders hebben na de aanvraag te horen gekregen geduld te moeten hebben en is de teruggave aan ouders van vorig jaar gemaakte kosten nu ook vertraagd?
  7. Is het juist dat de normale procedure is dat een kind na aanvraag bij het fonds binnen drie weken kan gaan sporten of musiceren? Hoeveel langer moet een kind nu wachten om van start te kunnen?
  8. Is de tot nu toe gevolgde werkwijze van het fonds conform het beleid en de gemaakte afspraken? Zo ja, waaruit blijkt dit, zo nee, waarom is hiervan afgeweken?
  9. Voor wanneer is de aangekondigde evaluatie voorzien en bent u bereid de gemeenteraad van de uitkomst op de hoogte stellen?

 

De fractie stelt de vragen op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

In lid 3 van dat artikel is bepaald dat schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk plaats vindt, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Daarnaast is bepaald dat de vragen ter kennis worden gebracht van de overige leden van de raad.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems