Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 6 november 2013

Begrotingsdebat: PvdA pleit voor Noodfonds Cultuur & Armoedebestrijding

De PvdA heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp twee amendementen ingediend.  Het eerste voor een noodfonds voor culturele verenigingen en organisaties die door het nieuwe subsidiebeleidskader in de knel komen. Het tweede om de rijksgelden voor armoedebestrijding niet op de plank te laten liggen.PvdA Amendement Stimuleringsfonds en noodfonds PvdA Amendement Armoedebestrijding Lees verder voor de volledige spreektekst.

SPREEKTEKST PvdA 5 november
Vooraf: veel partijen kijken nu al terug en noemen op wat allemaal al bereikt is. Maar we zijn nog niet klaar met deze periode, we hebben nog drukke maanden voor de boeg. De PvdA zal dan ook nu vooral vooruit blikken.
Inleiding
Voor de PvdA blijven de thema’s actueel waarop juist in deze tijden van economische achteruitgang de gemeente het voortouw moet nemen: zorg voor onze inwoners, vooral voor degenen die het in deze crisis het zwaarst te verduren hebben,  zorg voor een sterke lokale economie in het groen en zorg voor voldoende betaalbare woningen. Voor het lostrekken van de woningbouw heeft onze fractie gisteren een initiatiefvoorstel ingediend bij de griffie waarin wij  suggesties doen om een impuls te geven aan onze vastzittende woningmarkt. Onze inbreng vanavond zal gaan over het voorgestelde pakket in de Handreiking Andere Tijden, over het Subsidiebeleidskader en over Armoedebestrijding.
Bezuinigen en begroting 2015 nu al aanpakken
De Programmabegroting staat in het teken van “Andere Tijden”. De PvdA vindt dat deze andere tijden vragen om doen wat nodig is. Dat is in een verantwoord tempo zorgen dat we niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen én de pijn eerlijk verdelen. Mensen die nu al krap zitten willen we ontzien. Mooie praatjes en doen alsof alles bij het oude kan blijven kan niet langer. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de lagere overheden (COELO rapport 13-4, september 2013) stelt niet voor niks: de samenleving gaat het de komende jaren vanzelf merken.
Er wordt door het College een maatregelenpakket voorgesteld waarin allereerst de begroting van 2015 nu al wordt aangepakt. Daar kunnen we ons in vinden. Wij zijn het eens met het voorstel van het College om de maatregelpakketten 1 tot en met 5 uit de Handreiking in de Programmabegroting 2014-2017 te verwerken. Nu de begroting sluitend maken is verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Net als alle gemeenten krijgen ook wij te maken met een korting op het budget en de gevolgen van de drie decentralisaties. Ten opzichte van een gemiddelde gemeente zijn diverse factoren ongunstig voor onze gemeente: veel schuld, veel rente en afhankelijkheid van de grondopbrengsten. Deze lopen terug. Een belangrijke oorzaak daarvan is de stagnerende woningbouw. Dit levert een historisch grote budgettaire opgave op. Daar lopen wij niet voor weg.
Subsidiebeleidskader
Vlak voor de zomervakantie nam de gemeenteraad een besluit over het subsidiebeleidskader.  Er moet bezuinigd worden. Ook alle organisaties waren bereid om passende maatregelen te nemen maar zonder dat hun bestaan in gevaar zou komen.
De PvdA wilde niet mee met het neoliberale gedachtengoed achter het voorgestelde subsidiebeleidskader. Wij denken niet dat een bezuiniging gehaald kan worden door minder overheid en meer marktwerking. Het is helemaal geen kwestie van óf de overheid, óf de markt. De PvdA wil de inwoners niet alleen zien als consumenten van publieke diensten, maar als (mede) producenten van activiteiten die voor onze inwoners belangrijk zijn en waarom ze graag in Pijnacker-Nootdorp willen wonen.
Wij hebben in het verleden gepleit voor een verbindende rol van de gemeente. Die missen we waar het gaat om het opvangen van de gevolgen van het vastgestelde subsidiebeleidskader. Neem bijvoorbeeld de brief van drumfanfare Haaglanden die alle raadsleden ontvingen. Een citaat uit deze noodkreet: “Men breekt in korte tijd – zonder blikken of blozen – alles af, wat jarenlang is opgebouwd. Dat hiervoor vanuit het rijk/gemeente minder financiële ondersteuning beschikbaar is, is voor iedereen begrijpelijk, maar niet dat hele groepen en waardevolle initiatieven in één klap worden uitgesloten en ook in haar inbreng totaal niet serieus wordt genomen. Althans dat blijkt uit niets.”
Ons College en de ambtenaren moeten de inwoners verbinden, de inwoners een ‘kritische massa’ geven voor samenwerking met de professionals, zoals dit het geval is bij het wijktoezicht in Klapwijk en Koningshof als samenwerkende aanvulling op de politie. Voor het cultuurbeleid betekent dit, dat in gezamenlijkheid gezocht moet worden naar andere/nieuwe verdienmodellen voor de culturele clubs in plaats van hen opzadelen met onredelijke grove bezuinigingen die hen alle zin ontnemen om er nog iets van te maken. Samen los je de problemen op waarbij de inbreng van de culturele instellingen echt serieus genomen wordt. Synergie. Activeren en verbinden, daar draait het om. De winst voor de gemeente is niet in geld uit te drukken: zij wordt voor een steeds groter deel van de uitvoering van gemeentelijke taken afhankelijk van deze organisaties, van de vrijwilligers en de medewerkers.
Uit wat naar buiten komt over de besprekingen met organisaties en verenigingen over de invulling van het stimuleringsfonds particulier initiatief ontstaat het beeld dat de aangenomen amendementen over het subsidiebeleidskader van de Coalitie, waardoor niet alleen nieuwe maar ook bestaande initiatieven in aanmerking moeten komen voor subsidie vanuit dit fonds, niet uitgevoerd zijn. Wij krijgen te horen dat er alleen over nieuwe initiatieven gesproken mag worden. Is dit juist?
Wij vinden dat tegemoet gekomen moet worden aan de noodkreten van de organisaties die door de voortdurende onduidelijkheid klem komen te zitten. Wij dienen een amendement in om het stimuleringsfonds ook te benutten als noodfonds, waardoor deze organisaties (in nood) nog steeds ondersteund kunnen worden door de gemeente.
Armoedebestrijding
Het Rijk heeft via de septembercirculaire 2011 extra middelen beschikbaar gesteld voor bijzondere bijstand om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en dat deze middelen vooralsnog op een stelpost worden gereserveerd. De PvdA is van mening dat het College de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de incidentele middelen die voor 2013, en de structurele middelen die voor 2014 en 2015 en verder, aan het gemeentefonds worden toegevoegd ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede en de re-integratie van onze uitkeringsgerechtigden te gebruiken. Wij dienen daarom ook hierover een amendement in.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems