9 april 2014, om 20:00, Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker | Bestuurscentrum, Emmastraat 165 Pijnacker

Algemene ledenvergadering; Jaarvergadering

AGENDA

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

2. Verslag vorige algemene ledenvergadering van 27 november 2013.

3. Jaarverslag afdeling.

4. (Her)benoemingen.

Bestuur
De samenstelling van het huidige bestuur is:

Jan-Willem Maas voorzitter
Arnaud Burgess penningmeester
Berry Huijts lid
Hans Voerknecht lid
Eric Biesmeijer lid, neemt secretariaat waar

Kascontrolecommissie
De commissie bestaat uit tenminste 2 leden. Er zijn twee vacatures.

(Plv)Afgevaardigde congres
Amarins Komduur stelt zich herkiesbaar.

Afgevaardigde gewestelijke vergadering
Er zijn twee vacatures.

Toelichting op de benoemingen.
De bestuursleden, de leden van de kascontrolecommissie en de afgevaardigden voor het congres en het gewest worden voor twee jaar gekozen.
De leden kunnen voorstellen doen en daarnaast namen opgeven voor het bestuur, de kascontrolecommissie, het congres en gewest. De voorstellen en namen moeten uiterlijk 3 april bij de secretaris zijn, opdat deze tijdig voor de vergadering doorgestuurd kunnen worden naar de leden. Daarnaast is het mogelijk dat kandidaten aangemeld worden/zich aanmelden voor de genoemde functies tot de aanvang van de vergadering.

Ombudsteam
Het ombudsteam bestaat uit twee personen. Jan Zanddijk is niet meer herkiesbaar in verband met de functie van voorzitter van de WMO-raad. Peter van Schie is naar Den Haag verhuisd. Er zijn zodoende twee vacatures.

5. Jaarverslag fractie.
Jaarverslag fractie 2010
Jaarverslag fractie 2011
Jaarverslag fractie 2012
Jaarverslag fractie 2013

6. Politieke situatie Pijnacker-Nootdorp.

7. Wvttk.

8. Rondvraag.